Posted on

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยอัพเดทใหม่เลื่อยๆ แจกฟรีไว้เตรียมตัวสอบบรรจุงานราชการ โหลด พ.ร.บ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับเติม

Download (PDF, Unknown)

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อใด

ก. 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข. 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ค. 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ง. 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ง. 7 เมษายน พ.ศ. 2560

 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา

ก. 48 มาตรา

ข. 276 มาตรา

ค. 279 มาตรา

ง. 297 มาตรา

 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกี่มาตรา

ก. 3 มาตรา

ข. 5 มาตรา

ค. 6 มาตรา

ง. 9 มาตรา

 

4. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา

ก. 10 มาตรา

ข. 12 มาตรา

ค. 16 มาตรา

ง. 18 มาตรา

 

5. ประเทศไทยปกครองในระบอบใด

ก. ระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล

ข. ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

ค. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ง. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้อำนาจ

 

6. หน้าที่ของรัฐข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. รัฐต้องส่งเสริมและจัดการศึกษาให้บุคคลไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ข. รัฐต้องดำเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช่จ่าย

ค. รัฐต้องจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมเสมอกันไม่น้อยกว่า 12

ง. รัฐต้องจัดการศึกษาภาคับงคับไม่น้อยกว่าเก้าปีสำหรับเด็กทุกคน จนสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้นโดยไม่เก็บค่าใช่จ่าย

 

7. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนกี่คน

ก. 80 คน

ข. 150 คน

ค. 250 คน

ง. 350 คน

 

8. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากับญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนกี่คน

ก. 80 คน

ข. 100 คน

ค. 150 คน

ง. 200 คน

 

9. การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้จำนวน ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศตามข้อใด

ก. ในเดือนมกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

ข. ในเดือนธันวาคม ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

ค. ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

ง. ในก่อนสามเดือนแรกของวันที่มีเลือกตั้ง

 

10. ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้น มีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อใด ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง

ก. หนึ่งรายชื่อ

ข. สองรายชื่อ

ค. สามรายชื่อ

ง. ไม่เกินสามรายชื่อ

 

11. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ให้คำนึงถึงข้อ ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. จำนวนและความหนาแน่นของประชากร

ข. เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

ค. พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ง. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 

12. ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระราชโองการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ค. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ง. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 

13. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเดียวกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. แบ่งการปกครองเป็นภาค

ข. จะแบ่งแยกมิได้

ค. แบ่งการปกครองเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ง. การปกครองสามฝ่าย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ

 

14. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. พระมหากษัตริย์

ง. ปวงชนชาวไทย

 

15. รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักใด

ก. หลักการมีความคุ้มค่า

ข. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ค. หลักคุณธรรม

ง. หลักนิติธรรม

 

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่

ก. 16

ข. 18

ค. 19

ง. 20

 

17. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านข้อ ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ปวงชนชาวไทย

ข. รัฐสภา

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. ศาล

 

18. ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองค์มนตรี

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ง. ประธานรัฐสภา

 

19. ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองค์มนตรี

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. ประธานรัฐสภา

ง. ประธานองค์มนตรี

 

20. รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดหมวดและมาตราตามข้อใด

ก. 15 หมวด 276 มาตรา

ข. 15 หมวด 279 มาตรา

ค. 16 หมวด 276 มาตรา

ง. 16 หมวด 279 มาตรา

 

21. พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานองค์มนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเท่าใดประกอบเป็นคณะองค์มนตรี

ก. 17 คน

ข. ไม่เกิน 17 คน

ค. 18 คน

ง. ไม่เกิน 18 คน

 

22. ใครต่อไปนี้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก. นายทอมแปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยมาแล้ว 5 ปี

ข. นายโจเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยรุ้งเป็นเวลาติดต่อกัน หกสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

ค. นายสันเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ง. นายคงทนมีอายุสามสิบปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

 

23. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวุฒิสภา

ก. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสองร้อยคน

ข. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัญชาติโดยการเกิด

ค. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

ง. สมาชิกวุฒิสภาต้องอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก

 

24. การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อใด

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. พระราชกำหนด

ง. พระราชอัธยาศัย

 

25. การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกำหนด

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. มติคณะรัฐมนตรี

 

26. ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนอง พระบรมราชโองการ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. ประธานรัฐสภา

ง. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

27. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน

ก. 3 คน

ข. 5 คน

ค. 7 คน

ง. 9 คน

 

28. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีวาระดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรง ตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ก. 4 ปี

ข. 5 ปี

ค. 6 ปี

ง. 7 ปี

 

29. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน

ก. 5 คน

ข. 7 คน

ค. 9 คน

ง. 10 คน

 

30. กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ก. 2 ปี

ข. 4 ปี

ค. 5 ปี

ง. 7 ปี

 

31. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามคำแนะนำของใครจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง. วุฒิสภา

 

32. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวนกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของใครจากผู้ซึ่งได้รับการ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

ก. สามคน / คณะรัฐมนตรี

ข. สามคน / วุฒิสภา

ค. ไม่เกินสามคน / วุฒิสภา

ง. ห้าคน / วุฒิสภา

 

33. ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด

ก. 4 ปี/ วาระเดียว

ข. 5 ปี/ วาระเดียว

ค. 7 ปี/ ไม่เกินสองวาระ

ง. 7 ปี/ วาระเดียว

 

34. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน

ก. 4 คน

ข. 5 คน

ค. 6 คน

ง. 7 คน

 

35. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของใคร

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐสภา

ค. สภาผู้แทนราษฎร

ง. วุฒิสภา

 

36. กรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้ตามข้อใด

ก. 4 ปี/ วาระเดียว

ข. 5 ปี/ วาระเดียว

ค. 7 ปี/ วาระเดียว

ง. 7 ปี/ ไม่เกินสองวาระ

 

37. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการกี่คน

ก. 5 คน

ข. 7 คน

ค. ไม่เกิน 7 คน

ง. 9 คน

 

38. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของใครจากผู้ซึ่ง ได้รับการสรรหา

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง. วุฒิสภา

 

39. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้ดตามข้อใด

ก. 4 ปี/ วาระเดียว

ข. 5 ปี/ วาระเดียว

ค. 7 ปี/ วาระเดียว

ง. 7 ปี/ ไม่เกินสองวาระ

 

40. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ต้องมีอายุเท่าใด

ก. สามสิบห้าปี บริบูรณ์

ข. ไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

ค. ไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

ง. ไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

 

41. ให้ข้อใดต่อไปนี้ เป็นองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงาน ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. วุฒิสภา

ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

 

42. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวนกี่คน

ก. 5 คน

ข. 7 คน

ค. ไม่เกิน 7 คน

ง. 9 คน

 

43. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. มีสัญชาติไทย

ข. มีอายุไม่ต่ำ กว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือก หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา

ค. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ง. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

 

44. เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องจากการดำเนินกิจการทางปกครองเป็นอำนาจ ของศาลใดในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว

ก. ศาลทหาร

ข. ศาลรัฐธรรมนูญ

ค. ศาลยุติธรรม

ง. ศาลปกครอง

 

45. บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีใครลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. ประธานรัฐสภา

ง. รัฐมนตรี

 

46. หนังสือสัญญาใด มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ อธิปไตยหรือมีเขตอำนวจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออก พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาและหนังสือสัญญาอื่น ที่อาจมีผลกระทบต่อความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบ ของใคร

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. รัฐสภา

 

47. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากร หรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดย ด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรากฎหมายใดให้ใช้บังคับ

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. พระราชกำหนด

ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

48. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่ใครถวาย คำแนะนำ

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง. นายกรัฐมนตรี

 

49. ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภา ผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้น มีผลใช้บังคับ เป็นพระราชบัญญัติต่อไป

ก. กึ่งหนึ่ง

ข. มากกว่ากึ่งหนึ่ง

ค. สองในสาม

ง. ไม่น้อยกว่าสองในสาม

 

50. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกเท่าใด ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมี หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน

ก. 34 คน

ข. 35 คน

ค. ไม่เกิน 35 คน

ง. 36 คน
51. ให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ก. ประธานองค์มนตรี

ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ค. ประธานวุฒิสภา

ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

52. นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วตามข้อใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกัน หรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง

ก. เกินสองวาระมิได้

ข. เกินห้าปีมิได้

ค. แปดปี มิได้

ง. เกินแปดมิได้

53. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองเท่าใด ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ก. กึ่งหนึ่ง

ข. เกินกึ่งหนึ่ง

ค. สามในห้า

ง. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

 

54. รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ข. มีอายุไม่ต่ำ กว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

ค. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ง. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

 

55. วุฒิสภาจำนวนเท่าใด ของจำนวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจ้งปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ แผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

ก. กึ่งหนึ่ง

ข. เกินกึ่งหนึ่ง

ค. สองในสาม

ง. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

 

56. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จตาม ข้อใดนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร

ก. 90 วัน

ข. ภายใน 90 วัน

ค. 105 วัน

ง. ภายใน 105 วัน

 

57. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศสงคราม เมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และมติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ก. กึ่งหนึ่ง

ข. เกินกึ่งหนึ่ง

ค. สามในห้า

ง. ไม่น้อยกว่าสองในสาม

 

58.รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

ข. เพื่อความผาสุกของประชาชนโดยรวม

ค. ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย

ง. หลักธรรมาภิบาล

 

59. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุตามข้อใด

ก. อายุไม่ต่ำ กว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ข. อายุไม่ต่ำ กว่ายสิบห้าปีบริบริบูรณ์

ค. อายุไม่ต่ำ กว่ายสิบห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ง. อายุไม่ต่ำ กว่ายสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

 

60. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความ เห็นชอบจากใคร

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. รัฐสภา

ง. วุฒิสภา

 

61. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององค์มนตรีประธานและรองประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภาผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้กำหนดโดยกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกำหนด

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. กฎกระทรวง

 

62. รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นส่วนหรือบริษัท ต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติและต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้น ประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้นในห้าง หุ้นส่วนหรือบริษัท ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ก. 7 วัน

ข. 15 วัน

ค. 30 วัน

ง. 30 วัน

 

63. ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา 16 หรือในกรณีที่ พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองค์มนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้ผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ใครประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ประธานรัฐสภา

ค. ประธานวุฒิสภา

ง. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

 

64. ให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองค์มนตรีหรือให้ประธานองค์มนตรี พ้นจากตำแหน่ง

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ประธานรัฐสภา

ค. ประธานวุฒิสภา

ง. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

 

65. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้โดยคำแนะนำและยินยอมของข้อใด

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐสภา

ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง. สภาผู้แทนราษฎร

 

66. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของศาลปกครอง

ก. ศาลปกครองมี 1 ชั้นศาลคือศาลปกครองสูงสุด

ข. ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาลคือศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น

ค. ศาลปกครองมี 3 ชั้นศาลคือศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลางและศาลปกครองชั้นต้น

ง. ศาลปกครองมี 4 ชั้นศาลคือศาลปกครองสูงสุด ศาลฎีกาศาลปกครองกลางและศาลปกครอง ชั้นต้น

 

67.สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก กี่คน

ก. 200 คน

ข. 300 คน

ค. 400 คน

ง. 500 คน

 

68. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก ประกอบด้วยสมาชิก กี่คน

ก. 200 คน

ข. 300 คน

ค. 400 คน

ง. 500 คน

 

69. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

ก. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก

ข. เริ่มใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560

ค. มีทั้งหมด 16 หมวด 279 มาตรา

ง. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ลงนามรับรอง

 

70. องค์กรใดทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

ก สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

ข คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ค คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

71. มาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวถึงราชอาณาจักรในเรื่องใด

ก. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

ข. ความสามัคคี

ค. วามดีงาม

ง. ความเป็นประชาธิปไตย

 

72. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาอธิปไตยผ่านทางใด

ก. รัฐมนตรี รัฐสภา และศาล

ข. ศาล รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี

ค. รัฐสภา ศาล และวุฒิสภา

ง. สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาล

 

73. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนคณะองคมนตรี

ก. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน

ข. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเกิน 18 คน

ค. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 19 คน

ง. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเกิน 19 คน

เฉลยแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

1.ง

2.ค

3.ค

4.ง

5.ค

6.ง

7.ง

8.ค

9.ค

10.ง

11.ง

12.ก

13.ข

14.ง

15.ง

16.ง

17.ก

18.ง

19.ง

20.ง

21.ง

22.ง

23.ค

24.ง

25.ค

26.ค

27.ค

28.ง

29.ค

30.ง

31.ค

32.ข

33.ง

34.ง

35.ง

36.ค

37.ข

38.ง

39.ค

40.ง

41.ง

42.ง

43.ก

44.ง

45 ง.

46.ง

47.ค

48.ง

49.ข

50.ค

51.ง

52.ง

53.ง

54.ข

55.ง

56.ง

57.ง

58.ง

59.ง

60.ง

61.ค

62.ง

63.ข

64.ข

65.ข

66.ข

67.ง

68.ก

69.ง

70.ข

71.ก

72.ข

73.ก

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 | ตัวอย่างพร้อมเฉลย โหลดได้ ปริ้นได้ อัพเดทใหม่เลื่อยๆ สำหรับอ่านเตรียมสอบราชการ

Posted on

11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564 | ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564
11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564
11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564

พรบ. พรฎ. ระเบียบ เตรียมสอบสอบท้องถิ่น 2564 | ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

11 พรบ พรฎ ระเบียบ สำหรับเตรียมสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 ภาค ก ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ | วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ สามารถดาวน์โหลดฉบับเติม ได้ที่ด้านล่าง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 | แนวข้อสอบ
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | พ.ศ.2546 | พ.ศ.2562
 10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 | ฉบับที่ 1-2 | ฉบับที่ 3

คู่มือเตรียมสอบงานราชการท้องถิ่น  | สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัปเดตตามหลักสูตรที่ประกาศสอบ ทั้งภาค ก ข ค  คลิกที่นี้

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ท้องถิ่น แจกฟรี

กำหนดการสมัครสอบท้องถิ่น 2564

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
 • รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
 • การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ วันที่ 20 เมษายน 2564
 • สมัครผ่านเว็บได้ที่ http://www.dlaapplicant2564.com

หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563