Posted on

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526


ข้อใดคือหนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

ก. ด่วนมาก

ข. ด่วน

ค. ด่วนที่สุด

ง. ด่วนในทันที

คลิกดูเฉลย

 

ด่วนมาก ด่วน ด่วนที่สุด ขนาดข้อใดกล่าวถูก

ก. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 32 พอยท์

ข. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 18 พอยท์

ค. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 25 พอยท์

ง. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 20 พอยท์

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ เรียกว่า

ก. หนังสือภายใน

ข. หนังสือภายนอก

ค. หนังสือสั่งการ

ง. หนังสือประทับตรา

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่ใช้ประทับตรา ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป

ก. กรม

ข. กอง

ค. แผนก

ง. สำนัก

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือสั่งการ มีกี่ชนิค

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ คือ

ก. ประกาศ

ข. ข้อบังคับ

ค. คำสั่ง

ง. ระเบียบ

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้กระดาษตราครุฑ คือ

ก. ประกาศ

ข. ข้อบังคับ

ค. คำสั่ง

ง. ระเบียบ

คลิกดูเฉลย

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บังคับใช้วันใด

ก. 26 ธันวาคม 2560

ข. 27 ธันวาคม 2560

ค. 29 ธันวาคม 2560

ง. 30 ธันวาคม 2560.

คลิกดูเฉลย

 

ข้อบังคับใช้กระดาษแบบใด

ก. กระดาษตราครุฑ.

ข. กระดาษบันทึกข้อความ

ค. กระกาษคำสั่ง

ง. กระดาษขนาด A4

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า

ก. ประกาศ

ข. แถลงการณ์

ค. ข่าว.

ง. คำสัง

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาดใด

ก. 1 x 2 เซนติเมตร

ข. 3 x 4 เซนติเมตร

ค. 4 x 5 เซนติเมตร

ง. 4 x 6 เซนติเมตร

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด

ก. 2 ชนิด

ข. 3 ชนิด

ค. 4 ชนิด

ง. 5 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือ มีกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

รายงานการประชุม ให้ทำการบันทึกความคิดเห็นไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นข้อใด

ก. ผู้มาประชุม

ข. ผู้ไม่มาประชุม

ค. ผู้เข้าร่วมประชุม

ง. มติของที่ประชุม

คลิกดูเฉลย

 

ข้อใดคือหนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้

ก. ด่วนมาก

ข. ด่วน

ค. ด่วนที่สุด

ง. ด่วนในทันที

คลิกดูเฉลย

 

การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง เรียกว่า

ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ

ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ง. การเก็บต้นเรื่อง

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 5 ปี

ค. 10 ปี

ง. 25 ปี

คลิกดูเฉลย

 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 3 ปี

ค. 5 ปี

ง. 10 ปี

คลิกดูเฉลย

 

ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราขการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบกี่ปี นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ก. 10 ปี

ข. 15 ปี

ค. 20 ปี

ง. 25 ปี

คลิกดูเฉลย

 

ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ มีกี่ขนาด

ก. 1 ขนาด

ข. 2 ขนาด

ค. 3 ขนาด

ง. 4 ขนาด

คลิกดูเฉลย

 

มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนักกี่กรัมต่อ ตารางเมตร

ก. 20 กรัม

ข. 40 กรัม

ค. 60 กรัม

ง. 80 กรัม

คลิกดูเฉลย

 

มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักกี่กรัมต่อ ตารางเมตร

ก. 20 กรัม

ข. 40 กรัม

ค. 60 กรัม

ง. 80 กรัม

คลิกดูเฉลย

 

ตราชื่อส่วนราชการ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันล้อมครุฑ เส้นผ่าศูนย์กลางวงในกี่เซนติเมตร

ก. 2.0 เซนติเมตร

ข. 3.5 เซนติเมตร.

ค. 4.5 เซนติเมตร

ง. 5.0 เซนติเมตร

คลิกดูเฉลย

 

ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยกี่คน

ก. 1 คน

ข. 2 คน

ค. 3 คน

ง. 4 คน

คลิกดูเฉลย

 

ใครเป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คลิกดูเฉลย

 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า ห้ามทำลาย ใช้หมึกสีอะไร

ก. ดำ

ข. แดง

ค. น้ำเงิน

ง. สีอะไรก็ได้

คลิกดูเฉลย

 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า เก็บถึง พ.ศ….ใช้หมึกสีอะไร

ก. ดำ

ข. แดง

ค. น้ำเงิน

ง. สีอะไรก็ได้

คลิกดูเฉลย


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 23 กันยายน 2548 ประกาศปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 และเปลี่ยนชื่อเป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และต่อมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) 2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นระเบียบที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านเอกสารของทางราชการ ที่เรียกกันว่า “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร

Posted on

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน ตำแหน่งต่างที่ประกาศสอบ โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี


 WATER for all หมายถึง

ก. น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
ข. น้ำเพื่อชีวิต
ค. น้ำเพื่อโลก
ง. น้ำเพื่อประชาชน

ตอบ น้ำเพื่อสรรพสิ่ง

สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด

ก. 1456
ข. 1406
ค. 1560
ง. 1460

ตอบ 1460

ข้อใดคือ สโลแกน สายด่วนของกรมชลประทาน

ก. 1406 ชลประทาน บริการประชาชน
ข. 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ค. 1456 ชลประทาน บริการชุมชน
ง. 1460 ชลประทาน บริการชุมชน

ตอบ 1460 ชลประทาน บริการประชาชน

งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5

ตอบ รัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด คือใคร

ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย
ข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง
ค. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในต่างประเทศ
ง. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย และ เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง

ตอบ วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย และ  เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง

ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมทดน้ำ” ขึ้นแทนกรมคลอง

ก. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง.  รัชกาลที่ 5

ตอบ รัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

“กรมทดน้ำ” ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด

ก. 29 กันยายน 2459
ข. 30 กันยายน 2457
ค. 29 ตุลาคม  2459
ง. 30  ตุลาคม 2459

ตอบ 30 กันยายน 2457

โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยคือเขื่อนใด

ก. เขื่อนลำปาว
ข. เขื่อนป่าสัก
ค. เขื่อนภูมิพล
ง. เขื่อนพระราม 6

ตอบ เขื่อนพระราม 6 

เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่จังหวัดใด

ก. พระนครศรีอยุธยา
ข. ตราด
ค. กาฬสินธุ์
ง. ลพบุรี

ตอบ พระนครศรีอยุธยา (เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด

ก. 21 มกราคม 2476
ข. 20 มกราคม 2476
ค. 21 มีนาคม 2471
ง. 20 มีนาคม 2470

ตอบ 20 มีนาคม 2470

กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงคมนาคม
ง. กระทรวงพลังงาน

ตอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 64)

ก. นายประพิศ จันทร์มา
ข. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ค. นายชลิตดำรงศักดิ์
ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

ตอบ นายประพิศ จันทร์มา

ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 64) แนะนำดูข้อมูลอัพเดทที่เว็บกรม

ก. “น้ำสมบูรณ์   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง”
ข. “น้ำอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง”
ค. “น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง”
ง. “กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580”

ตอบ กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ตราของกรมชลประทาน มีลักษณะอย่างไร

ก. เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย กลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว
ข. ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ
ค. เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ถูกทุกข้อ

เครื่องหมายรูปกลมลาย ตรงกลางกลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับด้านข้างทั้งสองของตรากรมชลประทานเป็นรูปสัตว์ชนิดใด

ก. ครุฑ
ข. ดอกบัว
ค. งู
ง. พญานาค

ตอบ พญานาค

อักษรที่เขียนใต้วงกรมของตรากรมชลประทาน คืออะไร

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. กรมชลประทาน
ค. ชลประทาน บริการประชาชน
ง. กรมทดน้ำ

ตอบ กรมชลประทาน

กรมชลประทานมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ก. Water Teamwork & Networking
ข. Royal Irrigation Department
ค. Department Expertise
ง. Authority Meteorological

ตอบ Royal Irrigation Department

ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ

ก. 25ลุ่มน้ำ
ข. 30 ลุ่มน้ำ
ค.15 ลุ่มน้ำ
ง. 20 ลุ่มน้ำ

ตอบ 25 ลุ่มน้ำ

เว็บไซต์หลักของกรมชลประทาน คือข้อใด

ก. rid.go.th
ข. rit.com
ค. rid.ac.th
ง. rib.go.th

ตอบ rid.go.th

ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจ กรมชลประทาน

ก. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
ข. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
ค. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
ง. เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

ตอบ เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ


 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 2565

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 2565

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 2565