Posted on

แบบทดสอบออนไลน์ เตรียมสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น อปท. รวมทุกตำแหน่ง

แบบทดสอบออนไลน์ เตรียมสอบท้องถิ่น (รวมทุกตำแหน่ง)

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับวัดความรู้ก่อนสอบราชการ ท้องถิ่น อปท อบต. ก่อนสอบสนามจริง การทำข้อสอบบ่อยๆ ช่วยให้เราทบทวนสิ่งไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี การทำข้อสอบผิดให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

*อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย  ทดสอบฟรี

2
Created on By parich suriya
แนวข้อสอบท้องถิ่น อปท. รวมทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบท้องถิ่น อปท. รวมทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบท้องถิ่น – เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. (รวมทุกตำแหน่ง)

1 / 39

การกำหนดตัวชี้วัดผลงานเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการข้อใดกล่าวถูกต้อง

2 / 39

หากพนักงานส่วนท้องถิ่น ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างช้าภายในระยะตามข้อ
ใด

3 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งให้ลงโทษทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน

4 / 39

เมื่อปรากฏว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมูลกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว
ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการอย่างไร

5 / 39

การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำโดยกฏหมายใด

6 / 39

การจัดตั้งอำเภอ กระทำโดยกฏหมายใด

7 / 39

สภาตำบล มีฐานะเป็นอะไร

8 / 39

สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละกี่คน

9 / 39

เมื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถลงโทษในโทษใดได้

10 / 39

การกระทําต่อไปนี้ ข้อใดถือเป็นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง

11 / 39

การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญให้ผู้ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานใด

12 / 39

ใครมีอำนวจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

13 / 39

การยุบเขตอำเภอห่างไกล กระทำโดยกฏหมายใด

14 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อใคร

15 / 39

เลขานุการคณะกรรมการ การจายอำนาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น คือตำแหน่งใด

16 / 39

ข้อใดเรียงลําดับโทษทางวินัยจากหนักไปหาเบาได้ถูกต้อง

17 / 39

การพิจารณาวินิจฉัยหากมีความจําเป็น ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
กําหนดให้ขยายได้กี่ครั้ง ครั้งละไม่เกินกี่วัน

18 / 39

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตตุประสงค์และเป้าหมาย

19 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นออกราชการตามข้อต่อไปนี้ ข้อกล่าวไม่ถูกต้อง

20 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใด เห็นว่าผู้บังคับบัญชา ที่มิใช่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
อํานาจปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ร้องทุกข์ต่อบุคคลใด

21 / 39

การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง

22 / 39

การพิจารณาวินิจฉัยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์

23 / 39

การลงโทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทําโดยวิธีใด

24 / 39

โทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีกี่สถาน

25 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นมีสิทธิร้องทุกข์ ตามข้อใด

26 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อใคร โดยยื่น
ล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่ากี่วัน

27 / 39

ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

28 / 39

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

29 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นใด เห็นว่านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตนโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ร้องทุกข์ต่อบุคคลใด

30 / 39

บุคคลใด จะดําเนินการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา

31 / 39

เมื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้ามีเหตุอันสมควรลดหย่อน จะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษแต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ํากว่าข้อใด

32 / 39

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบที่จะแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

33 / 39

โทษทางวินัยที่กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง คือข้อใด

34 / 39

เมื่อมีการร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความข้องใจต้องจัดให้มีการปรึกษาหารือ
หรือแก้ไขความคับข้องใจภายในกี่วัน

35 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ภายในกี่วัน

36 / 39

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

37 / 39

การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจ พนักงานส่วนท้องถิ่น
จะต้องดําเนินการตามข้อใด

38 / 39

ผู้ที่จะรับขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ต้องยื่นเรื่องตามข้อใด

39 / 39

สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

Your score is

The average score is 26%

0%

Posted on Leave a comment

แนะนำหนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข ทุกตำแหน่ง

แนะนำหนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข ทุกตำแหน่ง สรุปเนื้อหา พรบ ความรู้ความสามรถทั่วไป ข้อสอบ พร้อม เฉลยอธิบาย แบบไฟล์ PDF และหนังสือ
Facebook
Twitter
LinkedIn

แนะนำหนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข ท้องถิ่น

ตัวอย่างหนังสือสอบ ท้องถิ่น ตำแหน่งต่างๆ สรุปเนื้อหา พรบ. ความรู้ความสามรถทั่วไป ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบาย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และหนังสือ

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

รายละเอียด ภาค ก และ ข ท้องถิ่น ในเล่มหนังสือ

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น (คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ) ทั้งในรูปแบบ PDF และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ ครบจบในเล่มเดียว ทั้งภาค ก และ ข (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบท้องถิ่น 

สารบัญตัวอย่างเนื้อหา ภาค ก ในเล่มหนังสือ

 
 • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • วิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบาย [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
 • แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวข้อสอบ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ เฉลย]

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น – พรบ. ความรู้ความสามรถทั่งไป ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบาย PDF และหนังสือ