Posted on

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2564

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2564

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2564

ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2564
ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2564

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และในวันที่มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ต่อคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ในสาขาวิชาเอกทางภาษาต่างประเทศ และในวันที่มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ต่อคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

 • เงินเดือน 15,000 บาท
  จำนวน 4 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีทางการบริหารหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบริหาร และในวันที่มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ต่อคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

4. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และในวันที่มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ต่อคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์