Posted on

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ประกาศรับสมัครสอบ 2564 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 2564

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
จำนวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฏหมาย)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษา
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

7. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป


คู่มือเตรียมสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อัปเดตเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหาข้อสอบ พร้อมเฉลย

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2565

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สตง. 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สตง. 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ กฎหมาย สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ กฎหมาย สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สตง. 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สตง. 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. 2563

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. 2563

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2563

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2563

  395.00฿605.00฿