Posted on

ประกาศรับสมัคร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)  10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)  10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564


ประกาศรับสมัคร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)  10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564
 • 10 อัตรา
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ  7 ตำแหน่ง
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอํานวยการ สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลา ราชการ
 • ดูประกาศรับสมัครสอบ

1) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ

2) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

3) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

4) ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์
3. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยดีเยี่ยม
4. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมีความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน

5) ตําแหน่งนิติกร จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
2. มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก

6) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเลขานุการ การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี
ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติหน้าที่
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง

7) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
2. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
3. มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูงตาบอดสีหรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานของส่วนราชการ ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
8. รู้จักเส้นทางในเบตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
9. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการ ขนส่งเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
10. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ สามารถแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
11. ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
12. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

Posted on

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา ประจำปี 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 14 อัตรา ประจำปี 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา ประจำปี 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา ประจำปี 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 • รับสมัครสอบรับราชการ
 • ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา
 • สมัครได้ตั้งแต่  5 – 29 ตุลาคม 2564
 • ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ
 • สมัครได้ที่ https://dnp.thaijobjob.com/
 • ดูไฟล์ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรและวิธีการสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ส่วน ดังนี้

1.  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ของตําแหน่งนั้น ตามที่ได้กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่งแนบท้าย ประกาศนี้ ดูไฟล์ประกาศรับสมัคร

2.  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธี การสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทํางาน ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป