Posted on

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา ประจำปี 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 14 อัตรา ประจำปี 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา ประจำปี 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา ประจำปี 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  • รับสมัครสอบรับราชการ
  • ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา
  • สมัครได้ตั้งแต่  5 – 29 ตุลาคม 2564
  • ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ
  • สมัครได้ที่ https://dnp.thaijobjob.com/
  • ดูไฟล์ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรและวิธีการสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ส่วน ดังนี้

1.  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ของตําแหน่งนั้น ตามที่ได้กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่งแนบท้าย ประกาศนี้ ดูไฟล์ประกาศรับสมัคร

2.  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธี การสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทํางาน ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป