Posted on

แบบทดสอบออนไลน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แบบทดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - พร้อมเฉลย

แบบทดสอบออนไลน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถผู้ที่สอบตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ก่อนสอบสอบสนามจริง การทำข้อสอบบ่อยๆ ช่วยให้เราทบทวนสิ่งไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี การทำข้อสอบผิดให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แนะนำหนังสือสอบตำแหน่ง พนักการเงินและบัญชีฯ อัปเดตเนื้อหาตามประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงานราชการ ตรงตามเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครรอบนั้นๆ

เริ่มทำแบบทดสอบคลิก Start ด้านล่าง

2
Created on By parich suriya

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถสำหรับผู้ที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การทำข้อสอบผิดหรือไม่มั่นใจในคำตอบที่ตนเองตอบ ให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

1 / 22

ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลากี่ปี

2 / 22

ใครเป็นผู้ตรวจฎีกา

3 / 22

เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให้วางฎีกาภายในวันที่เท่าใดของเดือนนั้น

4 / 22

การซื้อ เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรีบดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินกี่วัน

5 / 22

เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ให้นําฝากธนาคารทั้งจํานวน ภายในใด

6 / 22

ทุนสํารองเงินสะสม ต้องเป็นยอดเงินสะสมจํานวนร้อยละเท่าใดของยอดเงินสะสมประจําปีทุกสิ้นปีงบประมาณ

7 / 22

เมื่อสิ้นปีให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทราบว่า อย่างช้าไม่เกินวันที่

8 / 22

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ใครเป็นผู้รักษาการ

9 / 22

ข้อใดถือว่าเป็นตู้นิรภัย

10 / 22

หน่วยงานใดกำหนดแบบการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน

11 / 22

เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เรียกว่า

12 / 22

นิยามคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547 ไม่รวมถึง

13 / 22

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อยกี่คน

14 / 22

ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยกี่วัน (อนุมัติให้กันไว้เบิกในปีถัดไป)

15 / 22

แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนากี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 / 22

ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกห้วงเวลาตามข้อใด

17 / 22

ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยกี่ฉบับ

18 / 22

อนุมัติฎีกา หมายความว่า

19 / 22

นิยามคำว่า ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547 หมายถึงใคร

20 / 22

เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนําส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วัน นับจากวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง

21 / 22

แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนากี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 / 22

แผนการใช้จ่ายเงินเป็นแผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลัง ทุกระยะตามข้อใด

Your score is

The average score is 27%

0%

Posted on

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526


ข้อใดคือหนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

ก. ด่วนมาก

ข. ด่วน

ค. ด่วนที่สุด

ง. ด่วนในทันที

คลิกดูเฉลย

 

ด่วนมาก ด่วน ด่วนที่สุด ขนาดข้อใดกล่าวถูก

ก. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 32 พอยท์

ข. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 18 พอยท์

ค. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 25 พอยท์

ง. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 20 พอยท์

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ เรียกว่า

ก. หนังสือภายใน

ข. หนังสือภายนอก

ค. หนังสือสั่งการ

ง. หนังสือประทับตรา

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่ใช้ประทับตรา ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป

ก. กรม

ข. กอง

ค. แผนก

ง. สำนัก

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือสั่งการ มีกี่ชนิค

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ คือ

ก. ประกาศ

ข. ข้อบังคับ

ค. คำสั่ง

ง. ระเบียบ

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้กระดาษตราครุฑ คือ

ก. ประกาศ

ข. ข้อบังคับ

ค. คำสั่ง

ง. ระเบียบ

คลิกดูเฉลย

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บังคับใช้วันใด

ก. 26 ธันวาคม 2560

ข. 27 ธันวาคม 2560

ค. 29 ธันวาคม 2560

ง. 30 ธันวาคม 2560.

คลิกดูเฉลย

 

ข้อบังคับใช้กระดาษแบบใด

ก. กระดาษตราครุฑ.

ข. กระดาษบันทึกข้อความ

ค. กระกาษคำสั่ง

ง. กระดาษขนาด A4

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า

ก. ประกาศ

ข. แถลงการณ์

ค. ข่าว.

ง. คำสัง

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาดใด

ก. 1 x 2 เซนติเมตร

ข. 3 x 4 เซนติเมตร

ค. 4 x 5 เซนติเมตร

ง. 4 x 6 เซนติเมตร

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด

ก. 2 ชนิด

ข. 3 ชนิด

ค. 4 ชนิด

ง. 5 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือ มีกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

รายงานการประชุม ให้ทำการบันทึกความคิดเห็นไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นข้อใด

ก. ผู้มาประชุม

ข. ผู้ไม่มาประชุม

ค. ผู้เข้าร่วมประชุม

ง. มติของที่ประชุม

คลิกดูเฉลย

 

ข้อใดคือหนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้

ก. ด่วนมาก

ข. ด่วน

ค. ด่วนที่สุด

ง. ด่วนในทันที

คลิกดูเฉลย

 

การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง เรียกว่า

ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ

ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ง. การเก็บต้นเรื่อง

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 5 ปี

ค. 10 ปี

ง. 25 ปี

คลิกดูเฉลย

 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 3 ปี

ค. 5 ปี

ง. 10 ปี

คลิกดูเฉลย

 

ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราขการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบกี่ปี นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ก. 10 ปี

ข. 15 ปี

ค. 20 ปี

ง. 25 ปี

คลิกดูเฉลย

 

ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ มีกี่ขนาด

ก. 1 ขนาด

ข. 2 ขนาด

ค. 3 ขนาด

ง. 4 ขนาด

คลิกดูเฉลย

 

มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนักกี่กรัมต่อ ตารางเมตร

ก. 20 กรัม

ข. 40 กรัม

ค. 60 กรัม

ง. 80 กรัม

คลิกดูเฉลย

 

มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักกี่กรัมต่อ ตารางเมตร

ก. 20 กรัม

ข. 40 กรัม

ค. 60 กรัม

ง. 80 กรัม

คลิกดูเฉลย

 

ตราชื่อส่วนราชการ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันล้อมครุฑ เส้นผ่าศูนย์กลางวงในกี่เซนติเมตร

ก. 2.0 เซนติเมตร

ข. 3.5 เซนติเมตร.

ค. 4.5 เซนติเมตร

ง. 5.0 เซนติเมตร

คลิกดูเฉลย

 

ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยกี่คน

ก. 1 คน

ข. 2 คน

ค. 3 คน

ง. 4 คน

คลิกดูเฉลย

 

ใครเป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คลิกดูเฉลย

 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า ห้ามทำลาย ใช้หมึกสีอะไร

ก. ดำ

ข. แดง

ค. น้ำเงิน

ง. สีอะไรก็ได้

คลิกดูเฉลย

 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า เก็บถึง พ.ศ….ใช้หมึกสีอะไร

ก. ดำ

ข. แดง

ค. น้ำเงิน

ง. สีอะไรก็ได้

คลิกดูเฉลย


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 23 กันยายน 2548 ประกาศปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 และเปลี่ยนชื่อเป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และต่อมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) 2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นระเบียบที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านเอกสารของทางราชการ ที่เรียกกันว่า “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร