Posted on

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ก ข

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข ตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข : คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนัก ก.ก เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งต่างๆ ตามประกาศรับสมัคร ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีลิ่งค์ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์  เนื้อหามีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบหนังสือ จัดส่งฟรี

ตัวอย่างหนังสือเตรียมสอบ ข้าราชการ กทม ตำแหน่งต่างๆ

 • แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. 2566

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. 2566

 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. 2565

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. 2565

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กทม. 2565

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กทม. 2565

 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม. 2565

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม. 2565

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. 2565

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. 2565

 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กทม. 2565

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กทม. 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม. 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม. 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม. 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม. 2565

 • แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม 2565

  แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม 2565

 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน กทม. 2565

  แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน กทม. 2565

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม 2565

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม 2565

 • แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม 2565

  แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. 2565

การรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม 2563

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ที่เว็บไซต์ http://bangkok.go.th/

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติงาน 2563

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติการ 2563

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม  ตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ

– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ

– วิชาภาษาไทย

– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ กทม ข้าราชการ ภาค ก และ ข ตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ กทม
แนวข้อสอบ กทม