Posted on

ประกาศสอบรับสมัครสอบ กรมศุลกากร 50 อัตรา ประจำปี 2564

ประกาศสอบรับสมัครสอบ กรมศุลกากร 50 อัตรา 4 ตำแหน่ง ประจำปี 2564

ประกาศสอบรับสมัครสอบ กรมศุลกากร 50 อัตรา 4 ตำแหน่ง ประจำปี 2564

ตำแหน่งที่กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ ประจำปี 2564

  1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
    เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
    จำนวน 10 อัตรา
  2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท จำนวน 10 อัตรา
  3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท จำนวน 10 อัตรา
  4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท จำนวน 20 อัตรา
ประกาศสอบรับสมัครสอบ กรมศุลกากร 50 อัตรา 4 ตำแหน่ง ประจำปี 2564
ประกาศสอบรับสมัครสอบ กรมศุลกากร 50 อัตรา 4 ตำแหน่ง ประจำปี 2564

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กรมศุลกากรกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
2. ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือ
2. ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว