แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

395.00฿585.00฿

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฉบับปรับปรุงใหม่ มกราคม พ.ศ.2561 แนวข้อสอบ ตามประกาศสอบ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

รายละเอียดแนวข้อสอบ

– ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– การเขียนโครงการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– การเขียนหนังสือราชการ
– แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
– แนวข้อสอบ อาเซียน (ASEAN)
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ 395-605 ราคาใหม่

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Facebook ,Line, หรือเบอร์ 091-0199-179

@dokkooon (มี@ด้วยนะ)

Face: dokkooon.books

โอนพร้อมเพย์ 0910199179

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจัดจ้าง

1. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด
2.เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4.ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
5.นักสังคมสงเคราะห์
6,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
7.พนักงานบริการ
8.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
10.นักพัฒนาสังคม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างสำรวจ วิศวกรรม และ/หรือ
มีประสบการณ์ด้านการรังวัดที่ดินและแผนที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาทางบัญชี เลขานุการ การเงิน
มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

4.ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งหรือบ้านน้อยในนิคมฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
มีประสบการณืด้านขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

5.นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชม. ประสบการณ์ 5-10 ปี ผ่านาการอบรม 200 ชม. และประสบการณ์ 2-5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชม.)

6.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากรเงิน การบัญชี พณิชยการ การธนาคาร และการตลาด
มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) เป็นอย่างดี

7.พนักงานบริการ

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

8.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับวุฒิประกาศนียัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรม Adobe ในการทำ Infographic
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

9.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

10.นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Poerpoint, Illustrator และ ออกแบบการนำเสนองานในรูปแบบ Infographics) เป็นอย่างดีเพื่อประกอบการพิจารณา
การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามราละเอียดแนบท้าย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

ดาวน์โหลดประกาศ