แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

395.00฿585.00฿

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เราคือศูนย์แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ ที่รวบรวมผู้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อนำเทคนิคต่างๆในการสอบ เพื่อมาถ่ายทอดให้ทุกคนนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการสอบเพื่อให้บรรลุผลในการสอบเล่มที่สั่งซื้อจะประกอบด้วย: เนื้อหาสาระด้านต่างๆ ตรงตามประกาศสอบตำแหน่งที่สอบ ของกรมนั้นๆ หรือหน่วยงานนั้นๆ รวมเนื้อหา แบบทดสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ รวบรวมเทคนิคต่างๆ ในการสอบไว้ในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่ม

รายละเอียด แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

– ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
– การเขียนโครงการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

 

รูปแบบแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ 395-605 ราคาใหม่

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Facebook ,Line, หรือเบอร์ 091-0199-179

@dokkooon (มี@ด้วยนะ)

Face: dokkooon.books

โอนพร้อมเพย์ 0910199179

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวนรับ 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 2 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 4 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 5 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 6 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 3 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 7 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

กลุ่มงานเทคนิค

 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวนรับ 2 อัตรา

หน่วยที่ 8 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 9 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

 1. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวนรับ 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียรของสังคม

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ — 5 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://drg.job.thai.com

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร