แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม 2561

 • uan Review for แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม 2561 ★ ★ ★ ★ ★
 • cheezcakez Review for แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม 2561 ★ ★ ★ ★ ★
 • admin อัพเดทเนื้อหา พ.ย. 2561

395.00฿705.00฿

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม 2561

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท. 
02. แบบหนังสือ 685 บาท. 
03. แบบหนังสือชำระเงินปลายทาง 705 บาท

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2561

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) อัพเดทตามประกาศสอบ พ.ย. 2561 (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์) มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบหนังสือ จัดส่งฟรี #ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม 2562

สารบัญเนื้อหา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม

 • วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ
 • แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
 • วิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
 • สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
 • บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
 • วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
 • แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556- 2575)
 • นโยบายผุ้บริหารกรุงเทพมหานคร
 • การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ขององค์กร
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
 • การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ
 • การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาองค์กร
 • การนำนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติ
 • การติดตามประเมินผลนโยบาย แผนทุกระดับ โครงการ และกิจกรรม
 • การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • สถิติเบื้องต้น
 • การวิเคราะโครงการ
 • การบริหารจัดการงบประมาณ
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบับแก้ไขปรับปรุง
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และฉบับแก้ไขปรับปรุง
 • กฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหนคร
 • แนวข้อสอบ กฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหนคร
 • ภาพลักษณ์องค์กร
 • หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ
 • มนุษยสัมพันธ์ การประสาน การมีส่วนร่วม
 • การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล
 • การถ่ายทอดความรู้ และการให้คำปรึกษา
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
สารบัญ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กทม 004
สารบัญแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กทม 004
สารบัญ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กทม 003
สารบัญแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กทม
สารบัญ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กทม 002
สารบัญแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กทม
สารบัญ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กทม 001
สารบัญ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กทม 001

#คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม
#สรุปเนื้อหาแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
#ตรงประเด็น
#เนื้อหาตรงตามประกาศรับสมัครตามเกณฑ์การคัดสรร
#มีสารบัญเนื้อหาพร้อมหมายเลยหน้า
#มีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งาน
#มีรีวิวจากลูกค้า

 

คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น  พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร พ.ย. 2561)

รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป ด้านล่าง หรือโทร

0910199179

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179
หรือช่องทางอื่นๆ

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า หนังสือแนวข้อสอบ
.

การส่งหนังสือ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้
.

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/exam

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
– ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่ง โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
อื่น..

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
– ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
– ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อื่น..

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หนังสือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม อัพเดทเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร ตรงตามเกณฑ์การคัดสรรในประกาศ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย

น้ำหนัก 0.5 g
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 cm
รูปแบบ

, ,

3 reviews for แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม 2561

 1. admin

  อัพเดทเนื้อหา พ.ย. 2561

 2. cheezcakez

  Review for แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม 2561
  ★ ★ ★ ★ ★

 3. uan

  Review for แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม 2561
  ★ ★ ★ ★ ★

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้