แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2562

  • parich suriya อัพเดท ก.ค. 62

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2562

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท
02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อแนวข้อสอบ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2562

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับปรุงใหม่ กรกฎาคม 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวมรวมเนื้อหาตาม ประกาศรับสมัครกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

– ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
– การบริหารจัดการพัสดุ
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


เกณฑ์การคัดเลือก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เกณฑ์การคัดเลือก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เกณฑ์การคัดเลือก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รีวิวลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ

« 1 ของ 4 »

แบบไฟล์ PDF 395 || รูปเล่มหนังสือ 585 บริการจัดส่งฟรี || รูปเล่มหนังสือแบบเก็บเงินปลายทาง 605

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบเนื้อหา แนวข้อสอบ และราคา 605

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179
หรือช่องทางอื่นๆ

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า หนังสือแนวข้อสอบ
.

การส่งหนังสือ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้
.

ช่องทางการชำระ ร้านดอกคูณ

ประวัติความเป็นมา ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรมที่จัดตั้งใหม่ภายหลังจากการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โครงสร้างใหม่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการจัดกลุ่มภารกิจ(Cluster) ในการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพ และ ระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีสามารถพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดอยู่ในกลุ่มภารกิจด้าน บริการสุขภาพ เป็นกรมซึ่งเกิดจากการรวมภารกิจที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน ซึ่งเป็นงานลักษณะปฏิบัติการและงานสนับสนุน บริการที่สำนักงานปลัดกระทรวงรับผิดชอบอยู่เดิม รวม 7 กอง คือ กองโรงพยาบาลภูมิภาค กองสาธารณสุขภูมิภาค กองการประกอบโรคศิลปะ กองสุขศึกษา กองช่างบำรุง กองแบบแผน และ สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน มารวมเป็นกรมใหม่ เพื่อให้สำนักงานปลัดทระทรวง สามารถดำเนินภารกิจหลักด้านอำนวย การและนโยบายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังจัดตั้งเพื่อรองรับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 82 ที่บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ
3. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้ ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ ราชการและประชาชน
4. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินสุขศึกษา และระบบสุขภาพของประชาชน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีด้าระบบบริการสุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบ หมาย

วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการบริการสุขภาพ

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“ มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง”

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
2. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครื่อข่าย
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

น้ำหนัก 0.5 g
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 cm
รูปแบบ

, ,

1 review for แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2562

  1. parich suriya

    อัพเดท ก.ค. 62

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *