แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2561

  • admin นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2561

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2561

คลิกดูเล่มอัพเดทใหม่ 2562

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อแนวข้อสอบ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

คลิกดูเล่มอัพเดทใหม่ 2562

นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2562
แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2562

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2561

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อัพเดท 2561 อัพเดทใหม่ ตรงตามประกาศรับสมัคร ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน มีทั้งแบบไฟล์ PDF และเล่มหนังสือ

ตัวอย่างเนื้อหาในเล่มแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคม

ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญยัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
– พระราชบัญยัติการควบคุมขอทาน 2559
แนวข้อสอบ พรบ.การควบคุมขอทาน 2559
– พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
– พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ อาเซียน (ASEAN)
– สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ราคาแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคม

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท. ชำระแล้วรับได้เลย (รับได้ผ่าน Email/Line/Facebook)

02. แบบหนังสือ 585 บาท. ได้รับภาย 2-3 วัน ส่งโดย kerry

03. แบบหนังสือชำระเงินที่ปลายทาง 605 บาท. ได้รับภาย 2-3 วัน ส่งโดย kerry

 

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบเนื้อหา แนวข้อสอบ และราคา 605

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Facebook ,Line, หรือเบอร์ 091-0199-179

@dokkooon (มี@ด้วยนะ)

Face: dokkooon.books

โอนพร้อมเพย์ 0910199179

 

ประวัติความเป็นมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประวัติ ความเป็นมา ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ภายใต้กรอบระบบบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 โดยให้ส่วนราชการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐใน 5 ด้าน คือ

แผนปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีบริหารงานของภาครัฐ

แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน

แผนปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล

แผนปรับเปลี่ยนกฎหมาย

แผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม (การประชาสงเคราะห์. 2545)

       ประกอบกับการเข้าบริหารราชการแผ่นดินของ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดของประชาชนทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
บทบาทภารกิจของภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน
ตั้งแต่เกิดจนชราภาพและตาย โดยดำเนินการจัด สวัสดิการสังคม ให้การสงเคราะห์ ฟื้นฟู คุ้มครองป้องกัน
และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ คนไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน
ขอทานสตรี ครอบครัว ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหาสังคมอื่น การสงเคราะห์และพัฒนาชาวเขา
สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตลอดจนส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานสังคม สงเคราะห์ ของภาคเอกชน
และภาคประชาชน จึงได้มีการปรับองค์กร ครั้งใหญ่ตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไปสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ คือ การพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานกับกลุ่ม
เป้าหมาย คือ ประชาชนทั้งประเทศ และได้จัดตั้งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขึ้น เพื่อรับผิดชอบ
ภารกิจของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในส่วนงาน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ โดยมีภารกิจ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545
คือ ให้บริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มี
ปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิต และพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีส่วนราชการในสังกัด คือ
กองกลาง สำนักบริการสวัสดิการสังคม สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก และสำนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12

ปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โดยประการใช้ตามพระราชบัญญิติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ 2558 เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม
2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญิติ ฯ ฉบับนี้
เนื่องจากการจัดโครงการสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ผ่านมา
ได้แยกงานด้านนโยบายด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติ ในแต่และกลุ่มเป้าหมายออกจากกัน ทำให้เกิดปัญหา
ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อการการให้บริการประชาชน จึงสมควรปรับปรุงโครงสร้าง
ของส่วนราชการขึ้นใหม่ โดยรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายเดียว
ให้อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น

ที่มา.

น้ำหนัก 0.5 g
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 cm
รูปแบบ

, ,

1 review for แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2561

  1. admin

    นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2561

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้