แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2561

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ในรูปแบบ PDF และรูปเล่ม)  อัพเดทใหม่ 2561

 

ติดต่อสอบถาม สั่งชื้อแนวข้อสอบ

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

นักจัดการงานทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2561

นักจัดการงานทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี : เป็นแนวข้อสอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ รวบรวมเนื้อหา ตามประกาศรับสมัคร ปรับปรุงใหม่ พค. 2561 : เป็นแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ให้ทดลองความรู้ ความเข้าใจ และไฟล์เสียง  MP3 (การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ)

รายละเอียด สารบัญเนื้อหา แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2561

– ความรู้เกี่ยวกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
– การวิเคราะห์ และ สรุปเหตุผล (คณิตศาสตร์)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบเนื้อหา แนวข้อสอบ และราคา 605

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

  • ดูประกาศรับสมัคร
  • เปิดรับตั้งแต่ 10-25 พฤษาคาม 2561 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยกรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ :  ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง  ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

ความเป็นมาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเดิมเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิง(โรงพยาบาลราชวิถี) ซึ่งขณะนั้นมีเตียงรับผู้ป่วยเด็กเพียง ๒๕ เตียง และในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารแผนกเด็ก และสามารถขยายงานในการดูแลผู้ป่วยเด็กหลายสาขา รับผู้ป่วยได้ ๑๓๗ เตียง และให้ชื่อว่า“โรงพยาบาลเด็ก”ในการบังคับบัญชายังขึ้นกับโรงพยาบาลหญิง ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มาทำพิธีเปิดอาคารของโรงพยาบาลเด็กในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗
  • ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงได้ยกฐานะเป็นกองโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ มีอำนาจเต็มในการบริหาร ในเวลานั้นมีแพทย์ประจำ ๑๘ คน พยาบาล ๗๐ คน
  • วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๔๕ ก.เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเด็กเป็น “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ความรู้เกี่ยวกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • โรงพยาบาลเด็กซึ่งนับว่าเป็นสถาบันแรกนอกมหาวิทยาลัยแพทยศาตร์ที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาโรคเด็กขึ้น ซึ่งระยะแรกได้รับความช่วยเหลือร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์ภาควิชากุมารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหตุผลที่ทำให้มีการอบรมแพทย์โรคเด็ก เพราะผู้ป่วยเด็กมีจำนวนมากขึ้นและมีอัตราตายสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วด่วยเฉพาะเด็กเกิดใหม่ แพทย์เฉพาะทางมีจำนวนน้อยมาก หลังโรงพยาบาลเด็กเปิดไม่นาน พญ.อรวรรณ คุณวิศาล (ซึ่งไปศึกษาโรงพยาบาลเด็ก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้กลับมาปฏิบัติงานทางแผนกเด็ก พ.ศ. ๒๔๙๔ และเป็นหัวหน้าแผนกเด็กคนแรก ท่านได้นำความรู้มาช่วยปรับปรุงแผนกเด็ก และดำเนินการสอนแพทย์ประจำบ้านแผนกเด็กในเวลานั้น การฝึกอบรมทางกุมารเวชศาสตร์ จึงอาจนับได้ว่าเริ่มต้นในตอนนั้น เพราะเวลาเดียวกันนั้นแพทย์ที่จบจาก โรงเรียนแพทย์ ต้องออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ทางกรมการแพทย์ได้ส่งมาดูงาน ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ก่อน แผนกเด็กจึงเป็นที่ที่รับผู้มาดูงานเสมอ ทางแผนกเด็กเองได้มีการสอนแพทย์เหล่านี้ โดยเน้นหลักทางภาคปฏิบัติเป็นแบบ Clinical Teaching ผู้ที่มารับการฝึกอบรมและดูงาน ได้ปฏิบัติงานในแผนกเด็ก ทั้งคนไข้นอกคนไข้ในรวมทั้งเด็กเกิดใหม่ ในขณะนั้นยังไม่มีหลักสูตรแน่นอน ระยะเวลาที่มาดูงาน แล้วแต่ความต้องการ มีตั้งแต่ระยะ ๑ เดือน ถึง ๑ ปี พอครบกำหนดแล้วก็ออกไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
  • พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมการแพทย์ได้จัดให้มีแพทย์ฝึกหัดหมุนเวียน (Rotating Intern) โดยคัดเลือกแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานตามภูมิภาค ๕ – ๖ คน มารับการอบรมสาขาหลักที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ของกรมการแพทย์ ได้แก่ รพ.หญิง, รพ.เลิดสิน, รพ.กลาง บางครั้งมี รพ.วชิระ ด้วย แพทย์เหล่านี้จะหมุนเวียนไปตามโรงพยาบาลต่าง ๆ แห่งละประมาณ ๒ เดือน แพทย์ที่มาแผนกเด็กจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานทางโรคเด็ก ซึ่งแบ่งแยกตามอายุต่าง ๆ ปัญหาต่าง ๆ ที่พบ และมีการอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งการทำ procedure ต่าง ๆ พอจบปีก็ต้องออกไปปฏิบัติงานตามต่างจังหวัด เท่าที่ได้ติดตามผล จากการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ แพทย์เหล่านี้ก็ไปปฏิบัติงานทางเด็กได้ดีพอใช้ การจัดแบบนี้ทำอยู่หลายปีจึงเลิกไป
  • พ.ศ. ๒๕๐๑ Dr,Harold Brown จาก USOM (United Stated Overseas Mission) ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอาจารย์ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ได้มีการประชุมและเห็นพ้องต้องกันว่า น่าจะมีการจัดระบบการศึกษาหลังปริญญาขึ้นที่โรงพยาบาลเด็ก โดยให้มี Program training ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนกุมารแพทย์ โดยให้มีการศึกษาแบบ Residency Training Program การดำเนินการโดยมีแพทย์จากมหาวิทยาลัยหลายฝ่ายร่วมเป็นกรรมการ ทั้งจากคณะแพทย์จากศิริราชพยาบาล โครงการนี้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ โครงการระยะแรกเริ่มในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๐๒ โครงการระยะที่ ๒ เป็นโครงการให้การศึกษาแก่นักเรียนแพทย์ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการ คลิกอ่านเพิ่มเติม

สำหรับเป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบบรรจุ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี : สรุปแนวข้อสอบ โดยผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน วิเคราะห์แนวข้อสอบจาก เกณฑ์การวัดผลจากประกาศรับสมัคร เพื่อเพิ่มความพร้อมในการสอบให้มากขึ้น ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และแบบเล่มหนังสือ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2561”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *