shop

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 2566

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) อัปเดต 2566 สรุปเนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับอ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น ปรับปรุงเนื้อหาโดยผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน รวบรวมเนื้อหาให้พร้อมอ่านสำหรับเตรียมตัวสอบ มีให้เลือกทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF โหลดได้เลย และรูปเล่มหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัปเดต 2566

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัปเดต 2566

สารบัญเนื้อหาในเล่ม นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงสาธารณสุข
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– สรุปประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบสรุปประมวลกฎหมายอาญา
– สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบสรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

 • แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
 • แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
 • แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
 • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 • แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

 • 01. แบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
 • 02. แบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
 • 03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2- 3 วันได้รับ

ในเล่มมีเนื้อหาอะไรบ้าง ตรงกับประกาศรับสมัครไหม ?

สำหรับการเปิดรับสมัครรอบตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566 ในเล่มหนังสือรวบรวมเนื้อหาและสรุปแนวข้อสอบพร้อเฉลย ลูกค้าสามารถเทียบเนื้อหาตามหัวข้อด้านล่าง กับเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามประกาศรับดูก่อนเพื่อตัดสินใจ

 • ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงสาธารณสุข
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • สรุปประมวลกฎหมายอาญา
 • แนวข้อสอบ สรุปประมวลกฎหมายอาญา
 • สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • แนวข้อสอบ สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 • แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คำถามที่พบบ่อย

 เนื้อหาภายในเล่มเหมือนกันทั้งหมด

 สามารถเปิดได้ในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น มือถือ แทบเลต คอมพิวเตอร์ เปิดอ่านได้โดย Web Browser สามารถดาวน์โหลดและปริ้นได้

 สามารถปริ้นได้ เข้าเล่มหน้าหลังได้ แต่ PDF นั้นจะไม่มีหน้าปกแนบไปด้วย หากลูกค้าต้องการเข้าเล่มพร้อมหน้าปกสามารถโหลดหน้าปกหนังสือจากหน้าเว็บไซต์ได้เลย

เนื้อหาทุกส่วนถูกจัดเป็นเล่มหนังสือเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถแยกขายเฉพาะส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบ PDF หรือ เล่มหนังสือ

หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นทุกเล่ม ไม่ว่าจะในรูปแบบ PDF หรือเล่มหนังสือ จะประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบพร้อมเฉลย อัพเดทล่าสุดตามประกาศสอบ สรุปสาระสำคัญ ตามตัวอย่างในสารบัญ

 ของเราจะเปลี่ยนจาก CD เป็นรูปแบบ mp3 Online เนื่องไฟล์ mp3 Online สามารถเปิดฟังและบันทึกเก็บในคอมฯ มือถือ แทบเลต ได้อย่างสะดวก

ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะสั่งแบบ PDF หรือ เล่มหนังสือ มีให้ทั้ง 2 แบบ ลูกค้าที่สั่งซื้อติดต่อรับไฟล์เสียงได้ตลอด

เราไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะออกได้ เราเป็นผู้เก็งข้อสอบ ทำหนังสือเตรียมสอบไว้ให้สมบูรณ์ อัพเดทตรงตามประกาศสอบที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเตรียมอ่านสำหรับการลงสนามสอบ ทุกๆ สนามของหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ

เยอะมาก แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าสอบได้กี่คน เพราะลูกค้าที่สั่งซื้อไป บางทีก็ไม่ได้แจ้งรายงานผลสอบกลับมาทุกคน เพื่อความแน่ใจในการสั่งซื้อ สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ https://dokkooon.com/review/

ไม่สามารถตอบได้ครับ ตามเหตุผลด้านบน แต่สามารถบอกได้ว่า ลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือจากร้านเรา สอบติดทุกๆตำแหน่ง ทุกๆกรม ทุกๆหน่วยงานราชการ

ปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหาจึงครบถ้วนตามประกาศสอบของหน่วยงานล่าสุด เนื้อหาในหนังสือครบจบในเล่มเดียว ประกอบด้วยสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ในเล่ม

ไม่มีครับ เราจำหน่ายเฉพาะรูปแบบออนไลน์ สั่งได้ผ่านเว็บนี้ เหตุผลหลักตามข้อด้านบน และอีกเหตุผลคือ เนื่องจากเนื้อหาต้องอัพเดทใหม่ให้ตรงตามประกาศสอบ เราไม่สามารถอัพเดท แล้วนำไปวางขายที่อื่นให้ทันได้

เนื้อหาในเล่มครบถ้วน อัพเดตตรงตามประกาศสอบล่าสุดครับ เล่มนี้ครอบคลุมที่ต้องสอบแล้วครับ แต่ถ้าลูกค้ามีเวลามากพอ การเตรียมความพร้อมโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านครับ

หากหนังสือได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ทางเรายินดีส่งให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมครับ

หาก E-book หรือ PDF และ หนังสือ ที่ลูกค้าสั่งไปเนื้อหาไม่ตรงตามที่ลงไว้ในเว็บไซต์ ทางเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับ หรือหากต้องการเล่มใหม่ ทางร้านยินดีส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

ทางร้านจดเบียนการค้าออนไลน์ DBD แล้ว หรือสามารถเช็คเคดิตผู้ขายได้โดยค้นหาชื่อผู้ค้าจาก google นายปริชณ์ สุริยะ

 • แบบไฟล์ PDF ลูกค้าจะได้รับหลังแจ้งชำระ ส่งได้ทางแชท หรือ อีเมล์
 • แบบหนังสือจะได้รับภายใน 2-3 วัน ตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ https://dokkooon.com/ตรวจเช็คพัสดุ/ 

การเปิดรับสมัครสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 2566 ?

 • เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ(บรรจุทั่วประเทศ)
 • 655 อัตรา
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://moph.jobthaigov.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 • 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 • 3. ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ
 • 4. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 • 5. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สป.สธ
 • 6. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สป.สธ
 • 7. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สป.สธ
 • 8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 • 9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
 • 10. ตำแหน่ง โภชนากรปฏิบัติงาน
 • 11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สป.สธ
 • 12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สป.สธ
 • 13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สป.สธ
 • 14. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • 15. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)
 • 16. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)
น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ

แบบไฟล์ PDF, แบบรูปเล่มหนังสือ

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัปเดตเนื้อหา พ.ย. 2566

เพิ่มบทวิจารณ์