shop

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. 2566

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การประกาศรับสมัคร มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง ชำระปลายทางได้ ฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. 2566 เนื้อหา+ข้อสอบ+เฉลย แบบไฟล์ PDF 395 โหลดได้เลยผ่านแชท หลังแจ้งชำระ และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. 2566 เนื้อหา+ข้อสอบ+เฉลย แบบไฟล์ PDF 395 โหลดได้เลยผ่านแชท หลังแจ้งชำระ และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

สารบัญเนื้อหาในเล่ม ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
– ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
– ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562
– ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2561
– ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. 2563
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. 2563
– กฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และหมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และหมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
– พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
– กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
– พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
– ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2563
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2563
– วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดตตามวิธีการคัดสรร ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ที่ใช้สอบตำแหน่ง สำนักงาน ป.ป.ช. 2566 ครบจบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหาตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

การเตรียมตัวสำหรับการสอบเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณมีโอกาสสูงในการประสบความสำเร็จในการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบเข้าสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือการสอบวุฒิบัตรต่าง ๆ ดังนั้นนี่คือเทคนิคที่อาจช่วยในการเตรียมตัวสอบ:

1. ทำความเข้าใจเนื้อหาสอบ: ศึกษาเนื้อหาที่คาดว่าจะอยู่ในข้อสอบอย่างละเอียด ทำความเข้าใจและจดจำเนื้อหาหลัก เช่น หนังสือเรียน เอกสารสอบ หรือข้อสอบที่ผ่านมา
2. ทำแผนการเรียน: วางแผนการศึกษาและทบทวนเนื้อหาอย่างมีระบบ เพื่อไม่ให้ส่งผลให้เนื้อหาสะสมไว้ที่ท้ายวันสอบ
3. ทดสอบตนเอง: ทำข้อสอบแบบทดสอบตนเองเพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสอบ ช่วยให้คุณรู้ว่าต้องการปรับปรุงอะไร
4. ทบทวนบ่อย ๆ: ทบทวนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความรู้คงอยู่ การทบทวนบ่อย ๆ ช่วยในการจดจำและเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
5. เขียนบันทึกและสรุป: เขียนบันทึกและสรุปเนื้อหาในรูปแบบของข้อความสั้น ๆ หรือแผนผังความคิด เพื่อช่วยในการจดจำและทบทวนในภายหลัง
6. แก้ไขข้อสอบเก่า: ทำข้อสอบเก่าหรือแบบทดสอบที่มีอยู่เพื่อฝึกการเรียนรู้และทบทวนความรู้
7. ร่วมกลุ่มเรียนหรือสอบถามครู/อาจารย์: การพูดคุยกับเพื่อนหรือร่วมกลุ่มเรียนช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้ และถามคำถามกับครูหรืออาจารย์เพื่อคำแนะนำ ร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทบทวนเนื้อหากัน
8. ปฏิบัติการ: สำหรับการสอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ เช่น สาขาวิชาทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ ควรฝึกทำปฏิบัติการตามความเชี่ยวชาญ
9. จัดการเวลา: วางแผนการเรียนและทบทวนเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่ ไม่ควรเตรียมตัวในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนสอบ
10. การดูแลสุขภาพ: รักษาสุขภาพที่ดี รับประทานอาหารที่เหมาะสม หลับพักให้เพียงพอ เพื่อให้สมาชิกที่สำคัญของร่างกายและจิตใจคงความพร้อมในขณะสอบ
11. การฝึกสมาธิและการควบคุมอารมณ์: ฝึกสมาธิและการควบคุมอารมณ์ช่วยให้ความสม่ำเสมอ ลดความเครียด และเพิ่มความสำเร็จในการสอบ
12. การทำโจทย์ตัวอย่าง: หาโจทย์ตัวอย่างหรือข้อสอบประเภทเดียวกันมาฝึกการทำโจทย์ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อนั้น

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ

แบบไฟล์ PDF, แบบรูปเล่มหนังสือ

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. 2566 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    จัดส่งฟรี

เพิ่มบทวิจารณ์