shop

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ 2566

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การประกาศรับสมัคร มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง ชำระปลายทางได้ ฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย)

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย)

สารบัญเนื้อหาในเล่ม นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมป่าไม้

ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
– ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ (TRAVERSE)
– ชนิดของวงรอบตามความละเอียด (TYPES OF TRAVERSE SURVEY)
– ความรู้เกี่ยวกับช่างสำรวจ ได้แก่ การวัดมุม วัดระยะ วัดระดับ
– ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่รายละเอียด
– ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมุดหลักฐานแผนที่
– ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และระบบภูมิสารสนเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม AutoCAD
– ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
– แนวข้อสอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ชุด 1
– แนวข้อสอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ชุด 2
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดตตามวิธีการคัดสรร กรมป่าไม้ 2566 ที่ใช้สอบตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ครบจบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหาตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบ เป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ /แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

ช่องทางการแจ้งชำระ (รับไฟล์ PDF และรับไฟล์เสียงการสอบการสอบสัมภาษณ์งานราชการ)


 • ไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว รับไฟล์ทางแชทได้เลย
 • ชำระเงินปลายทาง | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

ช่องการชำระเงิน COPY เลขบัญชีด้านล่าง

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
053910017883 ธอส
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

สรุปแนวข้อสอบ งานราชการ คู่มือเตรืยมสอบงานราชการ เก็งข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบ งานราชการ แนวข้อสอบ พนักงานราชการ แนวข้อสอบ ราชการท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะครับ

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ 2566 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย อัพเดต 2566

เพิ่มบทวิจารณ์