shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัปเดต 2566 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การประกาศรับสมัคร มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง ชำระปลายทางได้ ฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ

สารบัญเนื้อหาในเล่ม นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
– แนวข้อสอบกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เกี่ยวกับสัญญา)
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
– สรุปเหตุการณ์สำคัญปัจจุบัน ความรู้รอบตัว
– เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดตตามวิธีการคัดสรร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566 ที่ใช้สอบตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ครบจบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหาตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหาในเล่ม

**สามารถดูตัวอย่าง เนื้อหา และแนวข้อสอบ ได้ที่ใต้ปกหนังสือด้านบน

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566 แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566 แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

 • แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค (โยธา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค (โยธา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

ช่องทางการแจ้งชำระ (รับไฟล์ PDF และรับไฟล์เสียงการสอบการสอบสัมภาษณ์งานราชการ)


 • ไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว รับไฟล์ทางแชทได้เลย
 • ชำระเงินปลายทาง | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

ช่องการชำระเงิน COPY เลขบัญชีด้านล่าง

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
053910017883 ธอส
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

สรุปแนวข้อสอบงานราชการ คู่มือเตรืยมสอบงานราชการ เก็งข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพนักงานราชการ แนวข้อสอบท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะครับ

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดตเนื้อหา มกราคม 2566

เพิ่มบทวิจารณ์