shop

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2566

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม อัปเดต 2566 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์ในประกาศสอบรับสมัคร ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ในราคา 395 บ ชำระแล้วรับได้เลยส่งทางแชท อีเมล์ หนังสือฟรีค่าส่ง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม อัปเดตล่าสุด 2566 เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย แบบไฟล์ PDF ชำระแล้วโหลดได้เลย จัดส่งทางแชทหรืออีเมล์ และหนังสือฟรีค่าส่ง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม อัปเดตล่าสุด 2566 เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย แบบไฟล์ PDF ชำระแล้วโหลดได้เลย จัดส่งทางแชทหรืออีเมล์ และหนังสือฟรีค่าส่ง

สารบัญเนื้อหา เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
– สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พ.ศ. 2564
– ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
– ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
– ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9)
– ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
– ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
– ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และของสำนักงานศาลยุติธรรม
– พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 3) พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 3) พ.ศ. 2558
– สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
– สรุปประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดต ตามวิธีการคัดสรร สำนักงานศาลยุติธรรม 2566 ที่ใช้สอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ครบจบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหาตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 685 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 705 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

ช่องทางการแจ้งชำระ (รับไฟล์ PDF และรับไฟล์เสียงการสอบการสอบสัมภาษณ์งานราชการ)


  • ไฟล์ pdf 395 บ. ชำระ  รับไฟล์ทางแชทได้เลย
  • ชำระเงินปลายทาง | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

ช่องการชำระเงิน COPY เลขบัญชีด้านล่าง

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
053910017883 ธอส
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

,

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2566”