shop

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 2563

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปรับปรุง เมษายน 2563 ในเล่มประกอบไปด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น คู่มือเตรียมสอบจัดทำรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศรับสมัครสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 2563 มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง

ตัวอย่างเนื้อหาแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
– ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– สรุปย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– สรุปย่อประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– สรุปย่อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– สรุปย่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– วินัยข้าราชการ
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ.2561
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ.2561
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบบรรจุตำแหน่ง นิติกร อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศสอบของหน่วยงาน ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

รูปแบบเนื้อหาฟรีค่าจัดส่ง
01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่น
02. แบบเล่มหนังสือ (โอนเงิน) ราคา 650 บาท
03. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) ราคา 670 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ)

รูปแบบแนวข้อสอบ
รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน

 • จำนวน 48 อัตรา
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563
 • ที่เว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com/

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 13 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • นิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ความเป็นมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้
ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทำให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์ของกองทุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
 2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
 3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
 4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 1. จัดสรรเงินทุนให้แก่สตรีและองค์กรสตรีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสตรีในชุมชน
 3. บริหารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

“เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดทใหม่ตามประกาสสอบ

เพิ่มบทวิจารณ์