shop

ราคาแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง

ราคาแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง 2563

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง  อัปเดต 2563 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ) อัปเดตเนื้อหาตามประกาศสอบกรมการปกครอง 2563 เนื้อหา กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหาแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง

– ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows

– แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office

– แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2562

– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

-สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

-แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

-แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้เกี่ยวกับงานปกครองท้องที่

– ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง

– ความรู้เกี่ยวกับการรักษความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง

– ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน

– ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป

– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

– ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

– การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

– การติดตามและประเมินผล

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

– การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ

– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่

– วิชาภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ [ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย]

– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง อัพเดทรวบรวมเนื้อหาแนวข้อสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรในประกาศสอบของหน่วยงาน ครบจบในเล่มเดียว ทั้งเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ

 1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
 2. แบบไฟล์ PDF สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
 3. แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
 4. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 5. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 6. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 7. แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
 8. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบเนื้อหาและราคา

?แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
?แบบหนังสือ 650 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
?แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ
**แบบหนังสือเลขพัสดุจะส่งของ SMS เบอร์ลูกค้าในวันถัดไป หรือตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่นี้

สั่งชื้อได้ที่
? – สั่งชื้อผ่าน LINE : @dokkooon (มี@ด้านหน้าด้วย)
หรือ คลิกที่นี้ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? – สั่งชื้อผ่านระบบ ? เลือกรูปแบบ ? หยิบใส่ตะกร้า ตามขั้นตอนระบบ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
? – แบบชำระเงินที่ปลายทาง แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อลูกค้า  ผ่านแชทได้เลย

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หรือ สารบัญไม่ตรงกับที่เสนอขาย ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนทันที


รูปแบบแนวข้อสอบ
รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

 

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดตเนื้อหา ตุลาคม 2563

เพิ่มบทวิจารณ์