shop

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) กรมการพัฒนาชุมชน 2562

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ปรับปรุงใหม่ ธ.ค. 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ)

สารบัญเนื้อหาเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
 • ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการพัฒนาชุมชน
 • ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม และงานสำคัญของกรมพัฒนาชุมชน
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ตามประกาศสอบกรมการพัฒนาชุมชน ครบจบในเล่มเดียว มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขัน มีทั้งในรูปแบบไฟล์ และหนังสือ *ฟรีค่าส่ง* แบบไฟล์เนื้อหาเหมือนกันกับหนังสือ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน

รูปแบบเนื้อหาหนังสือเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

01. แบบไฟล์ ราคา 395 บาท รับได้เลยหลังแจ้งชำระ รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ เนื้อหาเหมือนกันกับหนังสือ
02. แบบเล่มหนังสือ โอนก่อน ราคา 585 บาท ฟรีค่าจัดส่งส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ
03. แบบเล่มหนังสือ ชำระปลายทาง ราคา 605 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) ส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ

** ลูกค้าที่สั่งชื้อหนังสือสามารถ ตรวจเช็คหมายเลขพัสดุได้.

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ

หนังสือฟรีค่าส่ง

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#


แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรับสมัครกรมการพัฒนาชุมชน 2562

 • กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัคร “เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน” อัตราว่าง 70 อัตรา
 • เปิดรับสมัครวันที่ 17 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563
 • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ cdd.thaijobjob.com
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ)
 • ดูประกาศรับสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน 2562

หลักสูตรและวิธีการวัดผล ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรและวิธีการวัดผล กรมการพัฒนาชุมชน - แนวข้อสอบ

หลักสูตรและวิธีการวัดผล กรมการพัฒนาชุมชน – แนวข้อสอบ

หลักสูตรและวิธีการวัดผล ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยมีขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่สอบ ดังนี้

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร เป็นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา หลักการพัฒนาชุมชน รวมทั้งรกะบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เช่น

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
6. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น

– ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ โครงการ กวิจกรรม และงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณืปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน (ชายแดนใต้) 2562 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดทตามประกาศสอบ ธันวาคม 62

เพิ่มบทวิจารณ์