shop

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท.) 2562 #หนังสือฟรีค่าส่ง

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท.) อัพเดทใหม่ เมษายน 2562 ครบจบในเล่มเดียว ในเล่มมีทั้งภาค ก และภาค ข เนื้อหาไปด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย) คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน แบบไฟล์ PDF และเล่มหนังสือฟรีค่าส่ง

แนวข้อสอบ ภาค ก. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
 • วิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
 • แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ

แนวข้อสอบ ภาค ข นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานท้องถิ่น

 • ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอื่นๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
 • ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์
 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านแผนที่
 • แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

*ตรงนี้เป็น ข้อสอบ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า แนวข้อสอบ

สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562 | อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่สุด เมษายน 2562 | เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน | เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

 

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562 ใหม่

เพิ่มบทวิจารณ์