shop

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 2563

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ปรับปรุง ม.ค. 2563 ภาค ก+ข (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) ครบจบในเล่มเดียว อัพเดทเนื้อหาแนวข้อสอบตามประกาศสอบรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 | แบบไฟล์ PDF 395 โหลดได้เลย แบบหนังสือ *ฟรีค่าส่ง*

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ภาค ก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ

ภาค ก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

– การวางแผนศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น
– การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
– การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องตัน การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
– การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ
– ระบบบริการสุขภาพและการพัฒนางาน
– การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องตัน
– การจัดทำแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข
– การนิเทศ ติตตามประเมินผล
– การบริการคัดกรองตรวจวินิจฉัยการรักษาเบื้องตัน
– การสอบสวนโรคติดตามผู้ป่วยผู้สัมผัสโรศ
– การจัดทำเอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
– การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุขเพื่อสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
– พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
– พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
– ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงานต่างด้าวและสิทธิผู้ป่วย
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 2563 รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบเนื้อหาฟรีค่าจัดส่ง

  • 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่น
  • 02. แบบเล่มหนังสือ (โอนเงิน) ราคา 685 บาท
  • 03. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) ราคา 705 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ)

รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม)

  • กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 958 อัตรา
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563
  • ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/
  • ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติงาน 2563

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม.  จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติการ 2563

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม. จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม. จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.   จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม. จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม.   จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม. จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม. จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม. จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม 2563 จาก 1 รีวิว

  1. parich suriya

    ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย

เพิ่มบทวิจารณ์