shop

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2563

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปรับปรุง ม.ค. 2563 ภาค ก+ข (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) ครบจบในเล่มเดียว อัพเดทเนื้อหาแนวข้อสอบตามประกาศสอบรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 | แบบไฟล์ PDF 395฿ โหลดได้เลย และแบบหนังสือ *ฟรีค่าส่ง*

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ภาค ก. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.

 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
 •  แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ

ภาค ข. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
 • การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
 • การบริหารงานการประชุม
 • การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
 • การจัตระบบงาน
 • การเลขานุการเบื้องต้น
 • การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน
 • การรวบรวมข้อมูลสถิติ
 • งานสารสนเทศ
 • การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 • หลักการเขียนหนังสือราชการ
 • หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
 • หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติตต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม.
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุมเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
 • สรุปสาระสำคัญ สาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม.
 • สรุประเบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 • ระเบียบกรุงเทพมหานคว่าตัวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม.
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม.
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 • *นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม ข้าราชการกรุงเทพมหานคร*

 

หลักสูตรและวิธิการสอบ การวัดผลตามประกาศสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2563

เกณฑ์การวัดผล นักจัดการงานทั่วไป กทม.

เกณฑ์การวัดผล นักจัดการงานทั่วไป กทม. 2563

 

คู่มือสอบตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.  รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563  ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (E-Book ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบเนื้อหาฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่น
02. แบบเล่มหนังสือ (โอนเงิน) ราคา 685 บาท
03. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) ราคา 705 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ)


รูปแบบแนวข้อสอบ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป

ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รีวิวคู่มือสอบจากลูกค้าจริงๆ

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดทใหม่ มกราคม 2563

เพิ่มบทวิจารณ์