เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง