เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด