นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อปท

0
Created on By parich suriya

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท.

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท.

1 / 19

Category: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงานของรัฐอาจมอบอำนาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ได้ โดยให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้หน่วยงานใดเพื่อทราบด้วย

2 / 19

Category: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Electronic Catalog: e - catalog คือชื่อของ

3 / 19

Category: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นของหน่วยงานใด

4 / 19

Category: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ข้อใดถูกต้อง

5 / 19

Category: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือว่า การจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดหรือลงผิดเล็กน้อย ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

6 / 19

Category: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางเป็นผู้ช่วยเลขานุการจำนวนกี่คน

7 / 19

Category: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Electronic Government Procurement: e - GP เรียกว่า

8 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

ข้อใดไม่ใช่ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบนี้

9 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

ข้อใดไม่ใช่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบนี้

10 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

ข้อใดเป็นความหมายของ การตรวจสอบภายใน

11 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

ข้อใดไม่ใช่ ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบนี้

12 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก

13 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

งบประมาณตามข้อใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้

14 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

15 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

รายจ่ายตามแผนงานจำแนกเป็นกี่ลักษณะ

16 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547

การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดิน ให้มีสิ่งใดประกอบฎีกาด้วย

17 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547

เงินที่เบิกไปเพื่อจ่ายให้ยืม ถ้าจำเป็นต้องจ่ายติดต่อคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณใหม่ จะเบิกเงินล่วงหน้าจากปีปัจจุบันไปจ่ายสำหรับระยะเวลาในปีใหม่ก็ได้ ถ้าเป็นกรณีสำหรับปฏิบัติราชการอื่นๆ ไม่เกินกี่วัน

18 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547

เงินที่เบิกไปเพื่อจ่ายให้ยืม ถ้าจำเป็นต้องจ่ายติดต่อคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณใหม่ จะเบิกเงินล่วงหน้าจากปีปัจจุบันไปจ่ายสำหรับระยะเวลาในปีใหม่ก็ได้ กรณีเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เกินกี่วัน

19 / 19

Category: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ใครมีอำนาจอนุมัติให้กันไว้เบิกในปีถัดไปได้

Your score is

The average score is 0%

0%

แสดง %d รายการ

แสดง %d รายการ