นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ