395.00฿670.00฿

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพฐ. 2565

395.00฿670.00฿
395.00฿670.00฿
395.00฿605.00฿

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สพฐ. 2565

395.00฿605.00฿

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สพฐ. 2565

395.00฿670.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿