นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทเนื้อหาตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ตรงตามวิธีการคัดสรรในประกาศรับสมัครสอบรอบนั้นๆ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ มีตำแหน่งดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไม้ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

  1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
  2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
  3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง