แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทเนื้อหาตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ตรงตามวิธีการคัดสรรในประกาศรับสมัครสอบรอบนั้นๆ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือ มีตำแหน่งดังนี้

แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ระดับปฏิบัติการ)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไม้ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

395.00฿585.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿605.00฿