395.00฿750.00฿
395.00฿750.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿650.00฿
395.00฿750.00฿

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพฐ. (38 ค) 2567

395.00฿685.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿750.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿585.00฿

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สป.ศธ. 2567

395.00฿585.00฿
395.00฿585.00฿
395.00฿585.00฿

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สป.ศธ. 2567

395.00฿585.00฿