Posted on

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526


ข้อใดคือหนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

ก. ด่วนมาก

ข. ด่วน

ค. ด่วนที่สุด

ง. ด่วนในทันที

คลิกดูเฉลย

 

ด่วนมาก ด่วน ด่วนที่สุด ขนาดข้อใดกล่าวถูก

ก. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 32 พอยท์

ข. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 18 พอยท์

ค. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 25 พอยท์

ง. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 20 พอยท์

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ เรียกว่า

ก. หนังสือภายใน

ข. หนังสือภายนอก

ค. หนังสือสั่งการ

ง. หนังสือประทับตรา

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่ใช้ประทับตรา ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป

ก. กรม

ข. กอง

ค. แผนก

ง. สำนัก

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ คือ

ก. ประกาศ

ข. ข้อบังคับ

ค. คำสั่ง

ง. ระเบียบ

คลิกดูเฉลย

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บังคับใช้วันใด

ก. 26 ธันวาคม 2560

ข. 27 ธันวาคม 2560

ค. 29 ธันวาคม 2560

ง. 30 ธันวาคม 2560.

คลิกดูเฉลย

 

ข้อบังคัใช้กระดาษแบบใด

ก. กระดาษตราครุฑ.

ข. กระดาษบันทึกข้อความ

ค. กระกาษคำสั่ง

ง. กระดาษขนาด A4

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า

ก. ประกาศ

ข. แถลงการณ์

ค. ข่าว.

ง. คำสัง

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาดใด

ก. 1 x 2 เซนติเมตร

ข. 3 x 4 เซนติเมตร

ค. 4 x 5 เซนติเมตร

ง. 4 x 6 เซนติเมตร

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด

ก. 2 ชนิด

ข. 3 ชนิด

ค. 4 ชนิด

ง. 5 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือ มีกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

รายงานการประชุม ให้ทำการบันทึกความคิดเห็นไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นข้อใด

ก. ผู้มาประชุม

ข. ผู้ไม่มาประชุม

ค. ผู้เข้าร่วมประชุม

ง. มติของที่ประชุม

คลิกดูเฉลย

 

ข้อใดคือหนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้

ก. ด่วนมาก

ข. ด่วน

ค. ด่วนที่สุด

ง. ด่วนในทันที

คลิกดูเฉลย

 

การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง เรียกว่า

ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ

ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ง. การเก็บต้นเรื่อง

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 5 ปี

ค. 10 ปี

ง. 25 ปี

คลิกดูเฉลย

 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 3 ปี

ค. 5 ปี

ง. 10 ปี

คลิกดูเฉลย

 

ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราขการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบกี่ปี นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ก. 10 ปี

ข. 15 ปี

ค. 20 ปี

ง. 25 ปี

คลิกดูเฉลย

 

ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ มีกี่ขนาด

ก. 1 ขนาด

ข. 2 ขนาด

ค. 3 ขนาด

ง. 4 ขนาด

คลิกดูเฉลย

 

มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนักกี่กรัมต่อ ตารางเมตร

ก. 20 กรัม

ข. 40 กรัม

ค. 60 กรัม

ง. 80 กรัม

คลิกดูเฉลย

 

มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักกี่กรัมต่อ ตารางเมตร

ก. 20 กรัม

ข. 40 กรัม

ค. 60 กรัม

ง. 80 กรัม

คลิกดูเฉลย

 

ตราชื่อส่วนราชการ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันล้อมครุฑ เส้นผ่าศูนย์กลางวงในกี่เซนติเมตร

ก. 2.0 เซนติเมตร

ข. 3.5 เซนติเมตร.

ค. 4.5 เซนติเมตร

ง. 5.0 เซนติเมตร

คลิกดูเฉลย

 

ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยกี่คน

ก. 1 คน

ข. 2 คน

ค. 3 คน

ง. 4 คน

คลิกดูเฉลย

 

ใครเป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คลิกดูเฉลย

 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า ห้ามทำลาย ใช้หมึกสีอะไร

ก. ดำ

ข. แดง

ค. น้ำเงิน

ง. สีอะไรก็ได้

คลิกดูเฉลย

 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า เก็บถึง พ.ศ….ใช้หมึกสีอะไร

ก. ดำ

ข. แดง

ค. น้ำเงิน

ง. สีอะไรก็ได้

คลิกดูเฉลย


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 23 กันยายน 2548 ประกาศปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 และเปลี่ยนชื่อเป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และต่อมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) 2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นระเบียบที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านเอกสารของทางราชการ ที่เรียกกันว่า “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร

Posted on

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน ตำแหน่งต่างที่ประกาศสอบ โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี


 WATER for all หมายถึง

ก. น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
ข. น้ำเพื่อชีวิต
ค. น้ำเพื่อโลก
ง. น้ำเพื่อประชาชน

ตอบ น้ำเพื่อสรรพสิ่ง

สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด

ก. 1456
ข. 1406
ค. 1560
ง. 1460

ตอบ 1460

ข้อใดคือ สโลแกน สายด่วนของกรมชลประทาน

ก. 1406 ชลประทาน บริการประชาชน
ข. 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ค. 1456 ชลประทาน บริการชุมชน
ง. 1460 ชลประทาน บริการชุมชน

ตอบ 1460 ชลประทาน บริการประชาชน

งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5

ตอบ รัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด คือใคร

ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย
ข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง
ค. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในต่างประเทศ
ง. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย และ เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง

ตอบ วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย และ  เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง

ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมทดน้ำ” ขึ้นแทนกรมคลอง

ก. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง.  รัชกาลที่ 5

ตอบ รัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

“กรมทดน้ำ” ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด

ก. 29 กันยายน 2459
ข. 30 กันยายน 2457
ค. 29 ตุลาคม  2459
ง. 30  ตุลาคม 2459

ตอบ 30 กันยายน 2457

โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยคือเขื่อนใด

ก. เขื่อนลำปาว
ข. เขื่อนป่าสัก
ค. เขื่อนภูมิพล
ง. เขื่อนพระราม 6

ตอบ เขื่อนพระราม 6 

เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่จังหวัดใด

ก. พระนครศรีอยุธยา
ข. ตราด
ค. กาฬสินธุ์
ง. ลพบุรี

ตอบ พระนครศรีอยุธยา (เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด

ก. 21 มกราคม 2476
ข. 20 มกราคม 2476
ค. 21 มีนาคม 2471
ง. 20 มีนาคม 2470

ตอบ 20 มีนาคม 2470

กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงคมนาคม
ง. กระทรวงพลังงาน

ตอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 64)

ก. นายประพิศ จันทร์มา
ข. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ค. นายชลิตดำรงศักดิ์
ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

ตอบ นายประพิศ จันทร์มา

ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 64) แนะนำดูข้อมูลอัพเดทที่เว็บกรม

ก. “น้ำสมบูรณ์   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง”
ข. “น้ำอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง”
ค. “น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง”
ง. “กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580”

ตอบ กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ตราของกรมชลประทาน มีลักษณะอย่างไร

ก. เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย กลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว
ข. ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ
ค. เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ถูกทุกข้อ

เครื่องหมายรูปกลมลาย ตรงกลางกลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับด้านข้างทั้งสองของตรากรมชลประทานเป็นรูปสัตว์ชนิดใด

ก. ครุฑ
ข. ดอกบัว
ค. งู
ง. พญานาค

ตอบ พญานาค

อักษรที่เขียนใต้วงกรมของตรากรมชลประทาน คืออะไร

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. กรมชลประทาน
ค. ชลประทาน บริการประชาชน
ง. กรมทดน้ำ

ตอบ กรมชลประทาน

กรมชลประทานมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ก. Water Teamwork & Networking
ข. Royal Irrigation Department
ค. Department Expertise
ง. Authority Meteorological

ตอบ Royal Irrigation Department

ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ

ก. 25ลุ่มน้ำ
ข. 30 ลุ่มน้ำ
ค.15 ลุ่มน้ำ
ง. 20 ลุ่มน้ำ

ตอบ 25 ลุ่มน้ำ

เว็บไซต์หลักของกรมชลประทาน คือข้อใด

ก. rid.go.th
ข. rit.com
ค. rid.ac.th
ง. rib.go.th

ตอบ rid.go.th

ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจ กรมชลประทาน

ก. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
ข. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
ค. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
ง. เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

ตอบ เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ


 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน 2561

  แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน 2561

Posted on

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยอัพเดทใหม่เลื่อยๆ แจกฟรีไว้เตรียมตัวสอบบรรจุงานราชการ โหลด พ.ร.บ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับเติม

Download (PDF, Unknown)

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อใด

ก. 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข. 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ค. 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ง. 6 เมษายน พ.ศ. 2560

ง. 7 เมษายน พ.ศ. 2560

 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา

ก. 48 มาตรา

ข. 276 มาตรา

ค. 279 มาตรา

ง. 297 มาตรา

 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกี่มาตรา

ก. 3 มาตรา

ข. 5 มาตรา

ค. 6 มาตรา

ง. 9 มาตรา

 

4. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา

ก. 10 มาตรา

ข. 12 มาตรา

ค. 16 มาตรา

ง. 18 มาตรา

 

5. ประเทศไทยปกครองในระบอบใด

ก. ระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล

ข. ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

ค. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ง. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้อำนาจ

 

6. หน้าที่ของรัฐข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. รัฐต้องส่งเสริมและจัดการศึกษาให้บุคคลไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ข. รัฐต้องดำเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช่จ่าย

ค. รัฐต้องจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมเสมอกันไม่น้อยกว่า 12

ง. รัฐต้องจัดการศึกษาภาคับงคับไม่น้อยกว่าเก้าปีสำหรับเด็กทุกคน จนสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้นโดยไม่เก็บค่าใช่จ่าย

 

7. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนกี่คน

ก. 80 คน

ข. 150 คน

ค. 250 คน

ง. 350 คน

 

8. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากับญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนกี่คน

ก. 80 คน

ข. 100 คน

ค. 150 คน

ง. 200 คน

 

9. การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้จำนวน ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศตามข้อใด

ก. ในเดือนมกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

ข. ในเดือนธันวาคม ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

ค. ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

ง. ในก่อนสามเดือนแรกของวันที่มีเลือกตั้ง

 

10. ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้น มีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อใด ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง

ก. หนึ่งรายชื่อ

ข. สองรายชื่อ

ค. สามรายชื่อ

ง. ไม่เกินสามรายชื่อ

 

11. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ให้คำนึงถึงข้อ ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. จำนวนและความหนาแน่นของประชากร

ข. เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

ค. พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ง. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 

12. ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระราชโองการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ค. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ง. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 

13. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเดียวกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. แบ่งการปกครองเป็นภาค

ข. จะแบ่งแยกมิได้

ค. แบ่งการปกครองเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

ง. การปกครองสามฝ่าย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ

 

14. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. พระมหากษัตริย์

ง. ปวงชนชาวไทย

 

15. รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักใด

ก. หลักการมีความคุ้มค่า

ข. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ค. หลักคุณธรรม

ง. หลักนิติธรรม

 

16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่

ก. 16

ข. 18

ค. 19

ง. 20

 

17. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านข้อ ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ปวงชนชาวไทย

ข. รัฐสภา

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. ศาล

 

18. ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองค์มนตรี

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ง. ประธานรัฐสภา

 

19. ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองค์มนตรี

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. ประธานรัฐสภา

ง. ประธานองค์มนตรี

 

20. รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดหมวดและมาตราตามข้อใด

ก. 15 หมวด 276 มาตรา

ข. 15 หมวด 279 มาตรา

ค. 16 หมวด 276 มาตรา

ง. 16 หมวด 279 มาตรา

 

21. พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานองค์มนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเท่าใดประกอบเป็นคณะองค์มนตรี

ก. 17 คน

ข. ไม่เกิน 17 คน

ค. 18 คน

ง. ไม่เกิน 18 คน

 

22. ใครต่อไปนี้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก. นายทอมแปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยมาแล้ว 5 ปี

ข. นายโจเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยรุ้งเป็นเวลาติดต่อกัน หกสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

ค. นายสันเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ง. นายคงทนมีอายุสามสิบปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

 

23. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวุฒิสภา

ก. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสองร้อยคน

ข. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัญชาติโดยการเกิด

ค. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

ง. สมาชิกวุฒิสภาต้องอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก

 

24. การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อใด

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. พระราชกำหนด

ง. พระราชอัธยาศัย

 

25. การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกำหนด

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. มติคณะรัฐมนตรี

 

26. ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และให้ตำแหน่งใด เป็นผู้รับสนอง พระบรมราชโองการ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. ประธานรัฐสภา

ง. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

27. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน

ก. 3 คน

ข. 5 คน

ค. 7 คน

ง. 9 คน

 

28. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีวาระดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรง ตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ก. 4 ปี

ข. 5 ปี

ค. 6 ปี

ง. 7 ปี

 

29. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน

ก. 5 คน

ข. 7 คน

ค. 9 คน

ง. 10 คน

 

30. กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ก. 2 ปี

ข. 4 ปี

ค. 5 ปี

ง. 7 ปี

 

31. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามคำแนะนำของใครจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง. วุฒิสภา

 

32. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวนกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของใครจากผู้ซึ่งได้รับการ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

ก. สามคน / คณะรัฐมนตรี

ข. สามคน / วุฒิสภา

ค. ไม่เกินสามคน / วุฒิสภา

ง. ห้าคน / วุฒิสภา

 

33. ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด

ก. 4 ปี/ วาระเดียว

ข. 5 ปี/ วาระเดียว

ค. 7 ปี/ ไม่เกินสองวาระ

ง. 7 ปี/ วาระเดียว

 

34. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน

ก. 4 คน

ข. 5 คน

ค. 6 คน

ง. 7 คน

 

35. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของใคร

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐสภา

ค. สภาผู้แทนราษฎร

ง. วุฒิสภา

 

36. กรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้ตามข้อใด

ก. 4 ปี/ วาระเดียว

ข. 5 ปี/ วาระเดียว

ค. 7 ปี/ วาระเดียว

ง. 7 ปี/ ไม่เกินสองวาระ

 

37. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการกี่คน

ก. 5 คน

ข. 7 คน

ค. ไม่เกิน 7 คน

ง. 9 คน

 

38. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของใครจากผู้ซึ่ง ได้รับการสรรหา

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง. วุฒิสภา

 

39. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้ดตามข้อใด

ก. 4 ปี/ วาระเดียว

ข. 5 ปี/ วาระเดียว

ค. 7 ปี/ วาระเดียว

ง. 7 ปี/ ไม่เกินสองวาระ

 

40. ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ต้องมีอายุเท่าใด

ก. สามสิบห้าปี บริบูรณ์

ข. ไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

ค. ไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

ง. ไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

 

41. ให้ข้อใดต่อไปนี้ เป็นองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงาน ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. วุฒิสภา

ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

 

42. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวนกี่คน

ก. 5 คน

ข. 7 คน

ค. ไม่เกิน 7 คน

ง. 9 คน

 

43. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. มีสัญชาติไทย

ข. มีอายุไม่ต่ำ กว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือก หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา

ค. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ง. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

 

44. เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องจากการดำเนินกิจการทางปกครองเป็นอำนาจ ของศาลใดในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว

ก. ศาลทหาร

ข. ศาลรัฐธรรมนูญ

ค. ศาลยุติธรรม

ง. ศาลปกครอง

 

45. บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีใครลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. ประธานรัฐสภา

ง. รัฐมนตรี

 

46. หนังสือสัญญาใด มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ อธิปไตยหรือมีเขตอำนวจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออก พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาและหนังสือสัญญาอื่น ที่อาจมีผลกระทบต่อความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบ ของใคร

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. รัฐสภา

 

47. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากร หรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดย ด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรากฎหมายใดให้ใช้บังคับ

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. พระราชกำหนด

ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

48. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่ใครถวาย คำแนะนำ

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง. นายกรัฐมนตรี

 

49. ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภา ผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้น มีผลใช้บังคับ เป็นพระราชบัญญัติต่อไป

ก. กึ่งหนึ่ง

ข. มากกว่ากึ่งหนึ่ง

ค. สองในสาม

ง. ไม่น้อยกว่าสองในสาม

 

50. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกเท่าใด ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมี หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน

ก. 34 คน

ข. 35 คน

ค. ไม่เกิน 35 คน

ง. 36 คน
51. ให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

ก. ประธานองค์มนตรี

ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ค. ประธานวุฒิสภา

ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

52. นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วตามข้อใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกัน หรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง

ก. เกินสองวาระมิได้

ข. เกินห้าปีมิได้

ค. แปดปี มิได้

ง. เกินแปดมิได้

53. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองเท่าใด ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ก. กึ่งหนึ่ง

ข. เกินกึ่งหนึ่ง

ค. สามในห้า

ง. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

 

54. รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ข. มีอายุไม่ต่ำ กว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

ค. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ง. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

 

55. วุฒิสภาจำนวนเท่าใด ของจำนวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจ้งปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ แผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

ก. กึ่งหนึ่ง

ข. เกินกึ่งหนึ่ง

ค. สองในสาม

ง. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

 

56. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จตาม ข้อใดนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร

ก. 90 วัน

ข. ภายใน 90 วัน

ค. 105 วัน

ง. ภายใน 105 วัน

 

57. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศสงคราม เมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และมติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ก. กึ่งหนึ่ง

ข. เกินกึ่งหนึ่ง

ค. สามในห้า

ง. ไม่น้อยกว่าสองในสาม

 

58.รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามข้อต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

ข. เพื่อความผาสุกของประชาชนโดยรวม

ค. ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย

ง. หลักธรรมาภิบาล

 

59. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุตามข้อใด

ก. อายุไม่ต่ำ กว่าสิบแปดปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ข. อายุไม่ต่ำ กว่ายสิบห้าปีบริบริบูรณ์

ค. อายุไม่ต่ำ กว่ายสิบห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ง. อายุไม่ต่ำ กว่ายสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

 

60. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความ เห็นชอบจากใคร

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. คณะรัฐมนตรี

ค. รัฐสภา

ง. วุฒิสภา

 

61. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององค์มนตรีประธานและรองประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภาผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้กำหนดโดยกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกำหนด

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. กฎกระทรวง

 

62. รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นส่วนหรือบริษัท ต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติและต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้น ประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้นในห้าง หุ้นส่วนหรือบริษัท ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ก. 7 วัน

ข. 15 วัน

ค. 30 วัน

ง. 30 วัน

 

63. ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา 16 หรือในกรณีที่ พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองค์มนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้ผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ใครประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ประธานรัฐสภา

ค. ประธานวุฒิสภา

ง. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

 

64. ให้ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองค์มนตรีหรือให้ประธานองค์มนตรี พ้นจากตำแหน่ง

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ประธานรัฐสภา

ค. ประธานวุฒิสภา

ง. หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

 

65. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้โดยคำแนะนำและยินยอมของข้อใด

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐสภา

ค. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง. สภาผู้แทนราษฎร

 

66. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างของศาลปกครอง

ก. ศาลปกครองมี 1 ชั้นศาลคือศาลปกครองสูงสุด

ข. ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาลคือศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น

ค. ศาลปกครองมี 3 ชั้นศาลคือศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลางและศาลปกครองชั้นต้น

ง. ศาลปกครองมี 4 ชั้นศาลคือศาลปกครองสูงสุด ศาลฎีกาศาลปกครองกลางและศาลปกครอง ชั้นต้น

 

67.สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก กี่คน

ก. 200 คน

ข. 300 คน

ค. 400 คน

ง. 500 คน

 

68. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก ประกอบด้วยสมาชิก กี่คน

ก. 200 คน

ข. 300 คน

ค. 400 คน

ง. 500 คน

 

69. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

ก. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก

ข. เริ่มใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560

ค. มีทั้งหมด 16 หมวด 279 มาตรา

ง. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ลงนามรับรอง

 

70. องค์กรใดทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

ก สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

ข คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ค คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

71. มาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวถึงราชอาณาจักรในเรื่องใด

ก. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

ข. ความสามัคคี

ค. วามดีงาม

ง. ความเป็นประชาธิปไตย

 

72. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาอธิปไตยผ่านทางใด

ก. รัฐมนตรี รัฐสภา และศาล

ข. ศาล รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี

ค. รัฐสภา ศาล และวุฒิสภา

ง. สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาล

 

73. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนคณะองคมนตรี

ก. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน

ข. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเกิน 18 คน

ค. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 19 คน

ง. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเกิน 19 คน

เฉลยแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

1.ง

2.ค

3.ค

4.ง

5.ค

6.ง

7.ง

8.ค

9.ค

10.ง

11.ง

12.ก

13.ข

14.ง

15.ง

16.ง

17.ก

18.ง

19.ง

20.ง

21.ง

22.ง

23.ค

24.ง

25.ค

26.ค

27.ค

28.ง

29.ค

30.ง

31.ค

32.ข

33.ง

34.ง

35.ง

36.ค

37.ข

38.ง

39.ค

40.ง

41.ง

42.ง

43.ก

44.ง

45 ง.

46.ง

47.ค

48.ง

49.ข

50.ค

51.ง

52.ง

53.ง

54.ข

55.ง

56.ง

57.ง

58.ง

59.ง

60.ง

61.ค

62.ง

63.ข

64.ข

65.ข

66.ข

67.ง

68.ก

69.ง

70.ข

71.ก

72.ข

73.ก

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 | ตัวอย่างพร้อมเฉลย โหลดได้ ปริ้นได้ อัพเดทใหม่เลื่อยๆ สำหรับอ่านเตรียมสอบราชการ

Posted on

11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564 | ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564
11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564
11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564

พรบ. พรฎ. ระเบียบ เตรียมสอบสอบท้องถิ่น 2564 | ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

11 พรบ พรฎ ระเบียบ สำหรับเตรียมสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 ภาค ก ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ | วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ สามารถดาวน์โหลดฉบับเติม ได้ที่ด้านล่าง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 | แนวข้อสอบ
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | พ.ศ.2546 | พ.ศ.2562
 10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 | ฉบับที่ 1-2 | ฉบับที่ 3

คู่มือเตรียมสอบงานราชการท้องถิ่น 2564 | สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดตตามหลักสูตรที่ประกาศสอบ ทั้งภาค ก ข ค  คลิกดูตำแหน่งต่างๆ

กำหนดการสมัครสอบท้องถิ่น 2564

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
 • รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
 • การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ วันที่ 20 เมษายน 2564
 • สมัครผ่านเว็บได้ที่ http://www.dlaapplicant2564.com

หนังสือสอบ ภาค ก และ ข ท้องถิ่น สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดตตามหลักสูตรที่ประกาศสอบ ทั้งภาค ก ข ค 

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

  395.00฿740.00฿
 • แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

  395.00฿740.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
Posted on

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ครูปฐมวัย และอนุบาล แจกฟรี

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ครูปฐมวัย และอนุบาล แจกฟรี
100 ตัวอย่างข้อสอบ ครูปฐมวัย และอนุบาล
100 ตัวอย่างข้อสอบ ครูปฐมวัย และอนุบาล

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ครูปฐมวัย และอนุบาล แจกฟรี 100 ข้อ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำรหรับเตรียมสอบครูปฐมวัย และอนุบาล เตรียมความพร้อมในการสอบครู สพฐ. ครูผู้ช่วย ครูท้องถิ่น ที่ครูปฐมวัยควรรู้


ผู้คิดค้นเกณฑ์วัดระดับสติปัญญา (I.Q) คือผู้ใด

ก. Binet

ข. Stern

ค. John Dewey

ง. Piaject

ตอบ. Stern :  IQ คือเรื่องของความฉลาดทางด้านสติปัญญา วัดจากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ซึ่งคนปกติจะอยู่ที่ 90-110

 

ข้อใดคือระยะเวลาความสนใจของเด็กปฐมวัยในช่วยอายุ 4 ปี

ก. ประมาณ 5 นาที

ข. ประมาณ 8 นาที

ค. ประมาณ 12 นาที

ง. ประมาณ 15 นาที

ตอบ. ประมาณ 12 นาที  :
ระยะเวลาความต้องการและความสนใจ

– วัย 3 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 8 นาที
– วัย 4 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 12 นาที
– วัย 5 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 15 นาที
ระยะเวลากิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
– ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที
ระยะเวลาเด็กมีอิสระเลือกเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง
– ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที

 

สาระการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี มีกี่สาระ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546)

ก. 1 สาระ

ข. 2 สาระ

ค. 3 สาระ

ง. 4 สาระ

 ตอบ. 2 สาระ : 1.สาระที่ควรรู้ 2.ประสบการณ์ที่สำคัญ

 

ผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาปฐมวัย

ก. มอนเตสเซอรี่

ข. โอเวน

ค. เฟียเจท์

ง. เฟรอเบล

ตอบ. เฟรอเบล : ในปี ค.ศ. 1837 เฟรอเบล ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในเยอรมัน เป็นผู้สร้างประวัติศาสคร์ที่ยาวที่สุดของการศึกษาปฐมวัย

 

ผู้ใดมีความเชื่อว่าวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ

ก. มอนเตสเซอรี่

ข. โอเวน

ค. เฟียเจท์

ง. เฟรอเบล

ตอบ. โอเวน : ในปี ค.ศ. 1820 ได้เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ด้วยความเชี่อที่ว่าเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ

 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยมีมาตั้งแต่ในสมัยใด

ก. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1

ข. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

ค. สมัยกรุงศรีอยุธยา

ง. สมัยกรุงสุโขทัย

ตอบ. สมัยกรุงสุโขทัย 

 

กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่าที่นาที

ก. 10 นาที

ข. 20 นาที

ค. 30 นาที

ง. 40 นาที

ตอบ.  20 นาที :  หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน สำหรับกิจกรรมที่ใช้ความคิด ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที

 

กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลาประมาณกี่นาที

ก. ประมาณ 20-30 นาที

ข. ประมาณ 30-40 นาที

ค. ประมาณ 40-50 นาที

ง. ประมาณ 40-60 นาที

ตอบ. ประมาณ 40-60 นาที 

 

เด็กในวัยใด ที่มักปรากฏพฤติกรรมแบบต่างคนต่างเล่น

ก. 1 ปี

ข. 2 ปี

ค. 3 ปี

ง. 4 ปี

ตอบ.  2 ปี 

 

พฤติกรรมใด แสดงถึงพัฒนาการทางสังคมของเด็ก 4-5 ปี มากที่สุด

ก. การเลือกคบเพื่อนบางคนที่ถูกใจ

ข. เล่นเกมส์ที่มีกติกากับเพื่อน

ค. รู้จักการรอคอยผู้อื่น

ง. ร่วมมือทำงานกับผู้อื่น

ตอบ.  การเลือกคบเพื่อนบางคนที่ถูกใจ :  

 

เด็กที่ต้องการประสบความสำเร็จจะกระทำเช่นใด เมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลว

ก. เลิกทำงานที่ล้มเหลวแล้ว เริ่มงานใหม่

ข.  จะรู้สึกท้อแท้แต่ยังคงทำงานต่อไป

ค. จะหยุดทำงานที่ล้มเหลวระยะหนึ่งแล้ว จะกลับมาทำใหม่

ง.  เมื่อพบปัญหาจะท้อแท้และเลิกทำงานโดยสิ้นเชิง

ตอบ. เมื่อพบปัญหาจะท้อแท้และเลิกทำงานโดยสิ้นเชิง :  

 

อะไรจะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก

ก. พฤติกรรมนั้นจะลดลง

ข. พฤติกรรมนั้นจะเกิดเพิ่มขึ้น

ค. พฤติกรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป

ง. พฤติกรรมนั้นจะคงที่

ตอบ.  พฤติกรรมนั้นจะเกิดเพิ่มขึ้น :  

 

การเล่นบล็อก เกิดคุณค่าทางการศึกษาในข้อมากที่สุด

ก. เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ความสมดุล

ข. เด็กเกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์

ค. เด็กเรียนรู้การเล่นร้วมกันกับเพื่อน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ.  :  เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ความสมดุล

 

การเล่นในข้อใดที่มีประโยชน์ทางด้านภาษาและสังคมแก่เด็กปฐมวัยมากที่สุด

ก. การเล่นงูกินหาง

ข. การเล่นวิ่งเปี้ยว

ค. การเล่นชักเย่อ

ง. การเล่นตักเก

ตอบ.  การเล่นงูกินหาง 

 

เหตุใด เด็กปฐมวัยจึงเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่ค่อยอยู่นิ่ง

ก. เพื่อฝึกประสาทการรับรู้ต่างๆ

ข. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

ค. เพื่อสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว

ง. เพื่อพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

ตอบ.  เพื่อพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย :  

 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี คำว่า 5 ปี หมายถึงอะไร

ก. อายุ 5  ปี บริบูรณ์พอดี

ข. อายุ 5 ปี ย่างเข้าปีที่ 6

ค. อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

ง. อายุ 5 ปี 11 เดือน 31 วัน

ตอบ. คำว่า 5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ต้องการพัฒนาเด็กตั้งแต่วัยใด

ก. ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 4 ปี

ข. ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 5 ปี

ค. ตั้งแต่ 2  ปี จนถึง 5 ปี

ง. ตั้งแต่ 3  ปี จนถึง 5 ปี

ตอบ.  ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 5 ปี :  

 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ก. เริ่มตั้งแต่คลดและอยู่รอดจากครรภ์มารดา

ข. เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 4 ปี

ค. เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี

ง. เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 10 ปี

ตอบ.  เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี :  

 

ข้อใดไม่ใช่เป็นประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา

ก. การใช้ภาษา

ข. การคิด

ค. สุนทรียภาพ

ง. การสังเกต

ตอบ. สุรทรียภาพ : สรุทรียภาพ เป็นการชื่นมและสร้างสรรค์ จัดเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

การประเมินผลพัฒนาการเด็กใช้วิธีใดเป็นส่วนใหญ่

ก. การจดบันทึก

ข. การสังเกต

ค. ประสบการณ์

ง. แฟ้มผลงาน

ตอบ. การสังเกต : การประเมินผลระดับปฐมวัยยึดวิธี การสังเกตเป็นส่วนใหญ่

 

ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ก. การเล่น

ข. การถาม

ค. การนอนหลับให้เพียงพอ

ง. การจินตนาการ

ตอบ. การเล่น : เป็นหัวใจสำคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี มุ่งพัฒนาเด็ก ยกเว้นข้อใด

ก. ด้านร่างกาย

ข. ด้านอารมณ์จิตใจ

ค. ด้านสิ่งแวดล้อม

ง. ด้านสังคม

ตอบ. ด้านสิ่งแวดล้อม

 

ข้อใดถูกต้องกับการจัดเวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

ก. 200 วัน : 1 ปีการศึกษา

ข. 250 วัน : 1 ปีการศึกษา

ค. 300 วัน : 1 ปีการศึกษา

ง. 360 วัน : 1 ปีการศึกษา

ตอบ. 200 วัน : 1 ปีการศึกษา : การจัดเวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จะจัด 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา หรือ 200 วัน : 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง

 

การกำหนดการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงอายุควรจัดให้สอดคล้อง กับอะไรเป็นสำคัญ

ก. สรีะพัฒนาการ

ข. จิตวิทยาพัฒนาการ

ค. สภาพแวดล้อมพัฒนาการ

ง. สถานศึกษา

ตอบ. จิตวิทยาพัฒนาการ : จิตวิทยาพัฒนาการ คือพัฒนาในสอดคล้อง กับอายุ วุฒิภาวะ ระดับพัฒนาการ และลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก

 

ความเชื่อที่ว่า จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาระยะแรกแก่เด็กนนั้นไม่ใช่ การเอาความรู้ไปบอก แต่ควรปลูกผังให้เด็กเจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก

ก. มอนเตสซอรี

ข. รุสโช

ค. เฟรอเบล

ง. จอห์น ดิวอี้

ตอบ.  มาเรีย มอนเตสซอรี :

 

ข้อใดไม่ใช่หลักสูตรของมอนเตสซอรีที่นำมาสอนเด็ก

ก. วิชาการ

ข. จิตวิทยา

ค. ประสบการณ์

ง. คณิตศาสตร์และภาษา

ตอบ. จิตวิทยา  : มอสเตสซอรีได้พัฒนาวิธีการสอน โดยหลักสูตรที่นำมาสอนเด็ก แบ่งได้ 5 หมวด คือ 1. ภาษา 2. คณิตศาสตร์ 3.วิชาการ 4.ประสบการณ์ 5.ประสาทสัมผ้ส

 

การเล่นนิทานให้เด็กปฐมวัยฟัง ควรใช้เวลาประมาณกีนาที

ก. 10 – 15 นาที

ข. 15 – 20 นาที

ค. 20 – 25 นาที

ง. 25 – 30 นาที

ตอบ. 10 – 15 นาที :

 

Education toys ควรจัดไว้ในมุมใดของห้องเรียน

ก. มุมเครื่องเล่มสัมผ้ส

ข. มุมวิทยาศาสตร์

ค. มุมบทบาทสมมติ

ง. มุมกะบะทราย

ตอบ.  มุมเครื่องเล่มสัมผ้ส :

 

การจัดระบบสื่อเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมีระบบอย่างไร

ก. input – process – output – feedback

ข. input – procedd – entity –  feedback

ค. input – procedd – entity – output

ง. input – process  – feedback – output

ตอบ. input – process – output – feedback :

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546 มีคำสั่งให้ใช้เมือใด

ก. 4 เมษยน 2546

ข. 4 มกราคม 2546

ค. 4 กันยนยา 2546

ง. 4 ธันวาคม 2546

ตอบ. 4 เมษยน 2546 :

 

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ควรจัดในรูปแบบใด

ก. จัดเป็นรายวิชา

ข. จัดในรูปแบบสหวิชาผ่านการเล่น

ค. เรียนด้วยการฏิบัติ

ง. จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น

ตอบ. จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น :

 

รู้จักใช้คำถามว่า ทำไม / อย่างไร เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี

ก. พัฒนาการด้านร่างกาย

ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ

ค. พัฒนาการด้านสังคม

ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

ตอบ. พัฒนาการด้านสติปัญญา :

 

การจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มใด

ก. ต่ ากว่า 3 ปี

ข. 3-5 ปี

ค. 0-5 ปี

ง. 3-6 ปี

ตอบ. 3-5 ปี :

 

จะอัพเดตเพิ่มเรื่อยๆให้ได้ 100 ข้อ นะครับ….. ติดตามได้ที่ Facebook Page

Posted on

รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ.

รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ.

รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ.

รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย ก.พ. (พรบ. พรฎ.) ตัวอย่างแนวข้อสอบ กฎมหายสำหรับสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย มีแบบทดสอบให้ลองทำ

 

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  50 คะแนน ผ่าน  60%

 • พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • พ.ร.บ. หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง
 • หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
 • เจคติและจริยธรรมข้าราชการ

แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. #ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ อัพเดตเนื้อหาตามประกาศสอบ เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย

 • แนวข้อสอบ สำนักงาน ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2564

  แนวข้อสอบ สำนักงาน ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2564

 • แนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • วีดีโอ ติวสอบ กพ ประจำปี พ.ศ. 2562

  วีดีโอ ติวสอบ กพ ประจำปี พ.ศ. 2562

Posted on 1 Comment

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547  

ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับทที่ 4) คลิกโหลดได้ตามล่างด้านล่าง

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
 4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562


Download (PDF, Unknown)

Posted on

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่ (ตามมาตรา 2)

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ให้ไว้วันที่

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ประกาศใช้วันที่ (หมายถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 เป็นฉบับที่เท่าไหร่

ก. ฉบับที่ 5
ข. ฉบับที่ 6
ค. ฉบับที่ 7
ง. ฉบับที่ 8

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละกี่คน (ตามมาตรา 45)

ก. 1  คน
ข. 2  คน
ค. 3  คน
ง. 4  คน

ให้ถือเขตใดเป็นเขตเลือกตั้ง มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามมาตรา 45)

ก. เขตหมู่บ้าน
ข. เขตเทศบาล
ค. เขตตำบล
ง. เขตอำเภอ

ในการเลือกตั้งถ้าหมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึงกี่คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (ตามมาตรา 45)

ก. 15 คน
ข. 20 คน
ค. 25 คน
ง. 30 คน

ใครมีอำนาจ รวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบ (ตามมาตรา 45)

ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. กำนัน
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และต้องดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบภายวันที่ (ตามมาตรา 45)

ก. 30 กุมภาพันธ์ ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ข. 30 ธันวาคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ค. 30 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ง. 30 มกราคม ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี

ก. 4 ปี
ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
ง. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

ก. หมู่บ้านละ 1 คน
ข. 6 คน
ค. 12 คน
ง. ไม่เกิน 12 คน


ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 1 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 3 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. เขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข. เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 4 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. เขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข. เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 5 คน

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลง เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ หรือกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 64/2 วรรคสาม ใครเป็นผู้สอบสวน

ก.  มาตรา 47 ทวิ
ข.  นายอำเภอ
ค.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.  ประธาน กกต. จังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อใด (ข้อใดถูกต้องที่สุด)

ก. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง
ง. เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วาระการดำรงตำแหน่งของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อใดถูกต้องที่สุด)

ก. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
ง. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อใด (มาตรา 58/2)

ก. 1 วาระ
ข. 4 ปี
ค. 1 วาระ นับแต่นายกฯ คนเดิมพ้นจากตำแหน่ง
ง. 4 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุด ให้นายอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน (มาตรา 64)

ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของ อบต. ในเรื่องใด (มาตรา 67)

ก. การดูแลการจราจร
ข. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค. การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
ง. ถูกทุกข้อ

ในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าตามข้อใด (มาตรา 90)

ก. ชี้แจง
ข. แนะนำ
ค. ตักเตือน
ง. ถูกทุกข้อ

ให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายก อบต. โดยพลัน เมื่อปรากฎว่า (มาตรา 90/1)

ก. จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำเภอหน้าที
ข. ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำเภอหน้าที่
ค. ฝ่าฝืนคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา 90
ง. ถูกทุกข้อ

Download (PDF, Unknown)

Posted on

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 2563

ลูกจ้างเหมาบริการ กระทรวงหมาดไทย

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

5/5

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2563 อัพเดต กันยายน 2563 ในเล่มประกอบไปด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง

แนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง

สารบัญเนื้อหา แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2563

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ
 • แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญ ของรัฐบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ
 • แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25…
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คลิกดูรูปต้วอย่างแนวข้อสอบด้านล่าง

คลิกดูรูปต้วอย่างแนวข้อสอบด้านล่าง

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 2563 อัพเดตเนื้อหากรอบการวัดผลในประกาศสอบ กันยายน 2563 ในเล่มประกอบไปด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง ติดต่อสอบถามได้ที่ 24 ชม. @dokkooon (มี@ด้วยนะครับ)

รูปแบบเนื้อหาแนวข้อสอบ

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท LINE,Facebook,Email)
02. แบบหนังสือ 585 บาท 
03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ

**แบบหนังสือ ฟรีค่าจัดส่ง ส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ

สั่งได้ตลอด 24 ชม. | ผ่านแชท Line : @dokkooon หรือ Facebook หรือ

395฿

แบบไฟล์ PDF

585฿

แบบหนังสือ
(โอนก่อน)

605฿

แบบหนังสือ
(ชำระปลายทาง)

กรณีชำระแบบโอน

ชื่อบัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

รีวิวลูกค้า​
review

รีวิวคู่มือสอบจากลูกค้าจริงๆ

Posted on

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ก ข

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข ตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข : คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนัก ก.ก เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งต่างๆ ตามประกาศรับสมัคร ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีลิ่งค์ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์  เนื้อหามีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบหนังสือ จัดส่งฟรี

ตัวอย่างหนังสือเตรียมสอบ ข้าราชการ กทม ตำแหน่งต่างๆ

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. 2563

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม 2563

การรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม 2563

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ที่เว็บไซต์ http://bangkok.go.th/

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติงาน 2563

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติการ 2563

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม  ตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ

– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ

– วิชาภาษาไทย

– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ กทม ข้าราชการ ภาค ก และ ข ตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ กทม
แนวข้อสอบ กทม