Posted on

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7


ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่ (ตามมาตรา 2)

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ให้ไว้วันที่

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ประกาศใช้วันที่ (หมายถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 เป็นฉบับที่เท่าไหร่

ก. ฉบับที่ 5
ข. ฉบับที่ 6
ค. ฉบับที่ 7
ง. ฉบับที่ 8

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละกี่คน (ตามมาตรา 45)

ก. 1  คน
ข. 2  คน
ค. 3  คน
ง. 4  คน

ให้ถือเขตใดเป็นเขตเลือกตั้ง มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามมาตรา 45)

ก. เขตหมู่บ้าน
ข. เขตเทศบาล
ค. เขตตำบล
ง. เขตอำเภอ

ในการเลือกตั้งถ้าหมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึงกี่คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (ตามมาตรา 45)

ก. 15 คน
ข. 20 คน
ค. 25 คน
ง. 30 คน

ใครมีอำนาจ รวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบ (ตามมาตรา 45)

ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. กำนัน
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และต้องดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบภายวันที่ (ตามมาตรา 45)

ก. 30 กุมภาพันธ์ ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ข. 30 ธันวาคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ค. 30 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ง. 30 มกราคม ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี

ก. 4 ปี
ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
ง. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

ก. หมู่บ้านละ 1 คน
ข. 6 คน
ค. 12 คน
ง. ไม่เกิน 12 คน


ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 1 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 3 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. เขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข. เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 4 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. เขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข. เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 5 คน

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลง เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ หรือกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 64/2 วรรคสาม ใครเป็นผู้สอบสวน

ก.  มาตรา 47 ทวิ
ข.  นายอำเภอ
ค.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.  ประธาน กกต. จังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อใด (ข้อใดถูกต้องที่สุด)

ก. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง
ง. เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วาระการดำรงตำแหน่งของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อใดถูกต้องที่สุด)

ก. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
ง. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อใด

ก. 1 วาระ
ข. 4 ปี
ค. 1 วาระ นับแต่นายกฯ คนเดิมพ้นจากตำแหน่ง
ง. 4 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุด ให้นายอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของ อบต. ในเรื่องใด

ก. การดูแลการจราจร
ข. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค. การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
ง. ถูกทุกข้อ

ในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าตามข้อใด

ก. ชี้แจง
ข. แนะนำ
ค. ตักเตือน
ง. ถูกทุกข้อ

ให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายก อบต. โดยพลัน เมื่อปรากฎว่า

ก. จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำเภอหน้าที
ข. ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำเภอหน้าที่
ค. ฝ่าฝืนคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา 90
ง. ถูกทุกข้อ

Download (PDF, 186KB)

Posted on

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 2563

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

5/5

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2563 อัพเดต กันยายน 2563 ในเล่มประกอบไปด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง

แนวข้อสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง

สารบัญเนื้อหา แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2563

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ
 • แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญ ของรัฐบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ
 • แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25…
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ [ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คลิกดูรูปต้วอย่างแนวข้อสอบด้านล่าง

คลิกดูรูปต้วอย่างแนวข้อสอบด้านล่าง

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 2563 อัพเดตเนื้อหากรอบการวัดผลในประกาศสอบ กันยายน 2563 ในเล่มประกอบไปด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์) ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF 395. และหนังสือฟรีค่าส่ง ติดต่อสอบถามได้ที่ 24 ชม. @dokkooon (มี@ด้วยนะครับ)

รูปแบบเนื้อหาแนวข้อสอบ

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
02. แบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

LINE : @dokkooon (หรือคลิกที่รูป QR-CODE ด้านล่าง)
โทรศัพท์ : 0910199179

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

**สั่งได้ตลอด 24 ชม. | ผ่าน Line : @dokkooon หรือ Facebook หรือ ผ่านเว็บ หยิบใส่ตะกร้า

395฿

แบบไฟล์ PDF

585฿

แบบหนังสือ
(โอนก่อน)

605฿

แบบหนังสือ
(ชำระปลายทาง)

กรณีชำระแบบโอน

ชื่อบัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

รีวิวลูกค้า​
review

รีวิวคู่มือสอบจากลูกค้าจริงๆ

Posted on

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ก ข

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข ตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข : คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนัก ก.ก เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งต่างๆ ตามประกาศรับสมัคร ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีลิ่งค์ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์  เนื้อหามีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบหนังสือ จัดส่งฟรี

ตัวอย่างหนังสือเตรียมสอบ ข้าราชการ กทม ตำแหน่งต่างๆ

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. 2563

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม 2563

การรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม 2563

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ที่เว็บไซต์ http://bangkok.go.th/

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติงาน 2563

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติการ 2563

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม  ตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ

– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ

– วิชาภาษาไทย

– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ กทม ข้าราชการ ภาค ก และ ข ตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ กทม
แนวข้อสอบ กทม
Posted on

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ปรับปรุงใหม่ พฤศจิกายน 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) คู่มือสอบอัพเดทตาม ประกาศสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562  รวบรวมเนื้อหาข้อสอบตรงตามเกณฑ์ในประกาศ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง

รูปแบบหนังสือ และราคากระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

 1. แบบไฟล์ PDF 395
 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บริการจัดส่งฟรี
 3. แบบเล่มหนังสือ แบบเก็บเงินปลายทาง 705 รวมค่าส่งแล้ว
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย (สป.มท) 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย (สป.มท) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 2562

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562

  395.00฿705.00฿

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

ตัวอย่างสารบัญ เนื้อหาแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ้ติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
– แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
– แผนการปฏิรูปประเทศ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และ การติดตามประเมินผล
– เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

ตัวอย่างสารบัญ เนื้อหาแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบระเบียบการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
– วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
– แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
– แผนการปฏิรูปประเทศ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
– เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562
แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

ตัวอย่างสารบัญ เนื้อหาแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– สรุปสาระสำคัญกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
– สรุปสาระสำคัญกฎหมายแพ่งและพานิชย์
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพานิชย์
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
– แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
– แผนการปฏิรูปประเทศ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
– เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


หนังสือเตรียมอสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562
แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

การรับสมัครสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์
GDE Error: Requested URL is invalid
Posted on Leave a comment

ตัวอย่าง ข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540

ตัวอย่าง ข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม


1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก. นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. เมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ง. เมื่อพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ตอบ ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มาตรา 2)

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 6)

3. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนเท่าใดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกคะแนนเสียงเพื่อถอดสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
ข. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 4
ค. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ง. ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (มาตรา 11)

4. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
ก. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน
ข. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 2 คน
ค. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 3 คน
ง. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 4 คน
ตอบ ข. ประธานสภา 1 คน, รองประธานสภา 2 คน (มาตรา 17)

5. ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก ภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
ตอบ ข. 15 วัน (มาตรา 22)

6. ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ประธานสภาฯ อบจ
ตอบ ค


พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

Download (PDF, 233KB)