Posted on

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกโหลดได้ตามล่างด้านล่าง

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
 4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

 • 5 เมษายน 2562
 • 22 กรกฎาคม 2553
 • 21 ธันวาคม 2551
 • 22 ธันวาคม 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

 • 5 เมษายน 2562
 • 22 กรกฎาคม 2553
 • 21 ธันวาคม 2551
 • 22 ธันวาคม 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 4) ให้ไว้ ณ วันใด

 • 4 เมษยายน 2562
 • 22 กรกฎาคม 2553
 • 21 ธันวาคม 2551
 • 22 ธันวาคม 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ฉบับที่ 4) บังคับใช้ตั้งแต่

 • วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • 180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

**มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ฉบับที่ 4) มีกี่มาตรา

 • 4 มาตรา
 • 7 มาตรา
 • 6 มาตราง
 • 8 มาตรา

ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)

 • ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติ
 • การปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษา
 • ปัญหาการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา
 • มีการแก้ไขเขตพื้นที่การศึกษา

ตามมาตรา 96 เเห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีโทษทางวินัยกี่ประเภทเเละกี่สถาน

 • 2 ประเภท 2 สถาน
 • 2 ประเภท 3 สถาน
 • 2 ประเภท 4 สถาน
 • 2 ประเภท 5 สถาน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตราใด

 • 102 มาตรา
 • 107 มาตรา
 • 108 มาตราง
 • 109 มาตรา

**มาตรา 3ให้ยกเลิกความในมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547


ผู้ใดรับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)

 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานวุฒิสภา
 • นายกรัฐมนตรี
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร

**ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

 • 22 ธันวาคม 2547
 • 24 ธันวาคม 2547
 • 23 ธันวาคม 2547
 • 25 ธันวาคม 2547

**มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


หน่วยงานการศึกษา หมายถึงข้อใด

 • สถานศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
 • ถูกทุกข้อ

**“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า (๑) สถานศึกษา (๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (๓) สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (๕) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือตามประกาศกระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารและประสงค์จะกลับเข้ารับราชการให้นื่นเรื่องขอกลับภายในกี่วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร

 • 30 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน
 • 180 วัน

**มาตรา 66 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทำการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไม่ได้ถูกสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น หากประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเดิม ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร


การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นอำนาจของใคร

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • คณะกรรมการสถานศึกษา
 • หัวหน้าส่วนราชการ

**มาตรา 69 สำหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ข้อใดไม่เป็นตำแหน่งทางวิชาการ

 • อาจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • รองศาสตราจารย์
 • ครูชำนาญการ

**มาตรา 40ให้ตำแหน่งคณาจารย์ดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งทางวิชาการ (ก) อาจารย์ (ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ค) รองศาสตราจารย์ (ง) ศาสตราจารย์


ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิ์อุธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อหน่วยงานใด

 • ก.ค.ศ.
 • อ.ก.ค.ศ.
 • ค. ก.ค.
 • สพท.

* มาตรา 122 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออกไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน


ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิ์อุธรณ์หรือร้องทุกข์ภายในกี่วัน

 • 30 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน
 • 120 วัน

* มาตรา 122 ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ยังไม่หมด จะเพิ่มเรื่อยยยยยยๆ

Download (PDF, Unknown)

Posted on

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563 | แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 ธันวาคม 2563

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

 • ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จํานวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563

การรับสมัครสอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563

Posted on

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563 | เปิดรับสมัครสอบเป็นราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา รับสมัครทางเว็บไชต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 24 ธันวาคม 2563 (การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564)

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

 1. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  จํานวน 3  อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 2. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 3. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
  จํานวน 3  อัตรา
 4. เงินเดือน 11,500 – 12,650 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 5. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
  จํานวน 3  อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 6. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
  จํานวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 7. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้
  อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง)
 8. ตําแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  1 ตําแหน่ง อัตรา
  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากรเรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัคร 2563

การสมัครกรมศิลปากร 2563


 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร 2563

  395.00฿605.00฿
Posted on

กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร 2563

กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร 2563

กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร 2563

กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร 2563 | ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 83 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 สมัครทางเว็บไซต์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบกรมการขนส่งทางบก 2563
1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสังคมศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักจัดการกองทุน (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 80 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร 2563
กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัคร 2563

การรับสมัครสอบกรมการขนส่งทางบก 2563


 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก 2563

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการกองทุน กรมการขนส่งทางบก (ภูมิภาค) 2563

  แนวข้อสอบ นักจัดการกองทุน กรมการขนส่งทางบก (ภูมิภาค) 2563

  395.00฿605.00฿
Posted on

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบ 2563

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบ 2563

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบ 2563

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบ บรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 ตำแหน่ง 397 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 2563

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 38 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 4 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 49 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 4 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 13 อัตรา

6. ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 108 อัตรา

7. ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 28 อัตรา

8. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 13 อัตรา

9. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 23 อัตรา

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 13 อัตรา

11. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 6 อัตรา

12. ตำแหน่ง นายช่างภาพ กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 17 อัตรา

13. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 3 อัตรา

14. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กรมชลประทาน
เงินเดือน 11280 บาท
จำนวน 15 อัตรา

15. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรมชลประทาน
เงินเดือน 11850 บาท
จำนวน 5 อัตรา

16. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมชลประทาน
เงินเดือน 12410 บาท
จำนวน 7 อัตรา

17. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา

18. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ กรมชลประทาน
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา

19. ตำแหน่ง นิติกร กรมชลประทาน
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 4 อัตรา

20. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน
เงินเดือน 19500 บาท
จำนวน 43 อัตรา

21. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรมชลประทาน
เงินเดือน 19500 บาท
จำนวน 2 อัตรา

22. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน
เงินเดือน 19500 บาท
จำนวน 5 อัตรา

23. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) กรมชลประทาน
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 3 อัตรา

24. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) กรมชลประทาน
เงินเดือน 11280 บาท
จำนวน 3 อัตรา

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบ บรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 ตำแหน่ง 397 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2563
กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครสอบ บรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 ตำแหน่ง 397 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2563

การรับสมัครกรมชลประทาน 2563

Posted on

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบ 2563

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบ 2563

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบ 2563

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบ 2563 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบกรมสรรพสามิต 2563

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
เงินเดือน 15000-16500 บาท จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
เงินเดือน 15000-16500 บาท จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
เงินเดือน 15000-16500 บาท จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

4. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
เงินเดือน 15000-16500 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

5. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
เงินเดือน 15000-16500 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต
เงินเดือน 11500-12650 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าของ ก.พ.

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต
เงินเดือน 11500-12650 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าของ ก.พ.

8. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต
เงินเดือน 11500-12650 บาท จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าของ ก.พ.

9. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11500-12650 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าของ ก.พ.

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบ 2563
กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบ 2563

การรับสมัครสอบกรมสรรพสามิต

 • บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 ธันวาคม 2563
 • ที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต
 • ประกาศสอบกรมสรรพสามิต 2563
Posted on

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบ 2563  เป็นข้ารับราชการ 7  ตำแหน่ง 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 สมัครออนไลน์ได้ที่ ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2563

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
  – ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ
  การติดตามประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
  – ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
  – ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข
  – ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐)
  – ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ
  – ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
  – ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  – ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
  ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข

2. นักจัดการงานทั่วไบปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไบปฏิบัติการ
  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
  – ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
  การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๒
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  – ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
  ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บรักษา การซ่อมบํารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖
  – ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข

3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบํารุงของหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข

4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. ๒๕๖๐
  – ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้
  การเก็บรักษา การซ่อมบํารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
  – ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
  ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข

5. เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • บรรจุครั้งแรกจำนวน 13 อัตรา
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒ อัตรา
 • กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา
 • กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา
 • กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา
 • กองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลปางมะผ้า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลเกาะกูด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลท่าศาลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลละอุ่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จํานวน ๑ อัตรา
 • สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จํานวน ๑ อัตรา
 • สํานักงานสาธารณสุขอําเภอธารโต จังหวัดยะลา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลปัตตานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จํานวน ๑ อัตรา

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • บรรจุครั้งแรกจำนวน 35 อัตรา
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒ อัตรา
 • กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒ อัตรา
 • โรงพยาบาลดงเจริญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลนครนายก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลบ้านหมี่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลปากเกร็ด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลด่านช้าง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลบ่อพลอย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลบ้านค่าย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลวังจันทร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลโคกสูง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลคลองหาด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลแปลงยาว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลพนัสนิคม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลประจันตคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลแวงน้อย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จํานวน ๒ อัตรา
 • โรงพยาบาลสามชัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน ๒ อัตรา
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลจักราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 900 ปีเมืองยางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลกันทรารมย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลบางไทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลป่าตอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลกะเปอร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จํานวน ๑ อัตรา

7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • บรรจุครั้งแรกจำนวน 20 อัตรา
 • กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลสามง่าม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลบึงนาราง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลเนินขาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลนครนายก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลสามพราน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลโพธาราม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลนาคู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลสุวรรณคูหา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 6 อัตรา
 • โรงพยาบาลโนนสัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลวังยาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลเทพารักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลพยุห์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลทับปุด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํานวน ๑ อัตรา
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน ๑ อัตรา
 • โรงพยาบาลธารโต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จํานวน ๑ อัตรา

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบ 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบ 2563

การรับสมัครสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2563 

Posted on

ประกาศรับสมัคร กรมบัญชีกลาง 2563

ประกาศรับสมัคร กรมบัญชีกลาง 2563

ประกาศรับสมัคร กรมบัญชีกลาง 2563

ประกาศรับสมัคร กรมบัญชีกลาง 2563 | รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ กรมบัญชีกลาง 2563
1. ตำแหน่ง นิติกร กรมบัญชีกลาง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักบัญชี กรมบัญชีกลาง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรมบัญชีกลาง
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคลัง กรมบัญชีกลาง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลัง กรมบัญชีกลาง
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

ประกาศรับสมัคร กรมบัญชีกลาง 2563
ประกาศรับสมัคร กรมบัญชีกลาง 2563

การรับสมัครสอบกรมบัญชีกลาง 2563

Posted on Leave a comment

ประกาศรับสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน 2563

ประกาศรับสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน 2563

ประกาศรับสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน 2563

ประกาศรับสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน 2563 | พนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบกรมการพัฒนาชุมชน
1. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาโดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 21 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ประกาศรับสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน 2563

การรับสมัครสอบกรมการพัฒนาชุมชน 2563

Posted on

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7


ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่ (ตามมาตรา 2)

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ให้ไว้วันที่

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ประกาศใช้วันที่ (หมายถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 เป็นฉบับที่เท่าไหร่

ก. ฉบับที่ 5
ข. ฉบับที่ 6
ค. ฉบับที่ 7
ง. ฉบับที่ 8

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละกี่คน (ตามมาตรา 45)

ก. 1  คน
ข. 2  คน
ค. 3  คน
ง. 4  คน

ให้ถือเขตใดเป็นเขตเลือกตั้ง มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามมาตรา 45)

ก. เขตหมู่บ้าน
ข. เขตเทศบาล
ค. เขตตำบล
ง. เขตอำเภอ

ในการเลือกตั้งถ้าหมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึงกี่คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (ตามมาตรา 45)

ก. 15 คน
ข. 20 คน
ค. 25 คน
ง. 30 คน

ใครมีอำนาจ รวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบ (ตามมาตรา 45)

ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. กำนัน
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และต้องดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบภายวันที่ (ตามมาตรา 45)

ก. 30 กุมภาพันธ์ ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ข. 30 ธันวาคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ค. 30 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ง. 30 มกราคม ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี

ก. 4 ปี
ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
ง. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

ก. หมู่บ้านละ 1 คน
ข. 6 คน
ค. 12 คน
ง. ไม่เกิน 12 คน


ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 1 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 3 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. เขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข. เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 4 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. เขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข. เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 5 คน

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลง เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ หรือกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 64/2 วรรคสาม ใครเป็นผู้สอบสวน

ก.  มาตรา 47 ทวิ
ข.  นายอำเภอ
ค.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.  ประธาน กกต. จังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อใด (ข้อใดถูกต้องที่สุด)

ก. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง
ง. เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วาระการดำรงตำแหน่งของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อใดถูกต้องที่สุด)

ก. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
ง. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อใด

ก. 1 วาระ
ข. 4 ปี
ค. 1 วาระ นับแต่นายกฯ คนเดิมพ้นจากตำแหน่ง
ง. 4 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุด ให้นายอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของ อบต. ในเรื่องใด

ก. การดูแลการจราจร
ข. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค. การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
ง. ถูกทุกข้อ

ในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าตามข้อใด

ก. ชี้แจง
ข. แนะนำ
ค. ตักเตือน
ง. ถูกทุกข้อ

ให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายก อบต. โดยพลัน เมื่อปรากฎว่า

ก. จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำเภอหน้าที
ข. ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำเภอหน้าที่
ค. ฝ่าฝืนคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา 90
ง. ถูกทุกข้อ
Download (PDF, Unknown)