Posted on

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ก ข

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข ตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก ข : คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนัก ก.ก เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งต่างๆ ตามประกาศรับสมัคร ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีลิ่งค์ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์  เนื้อหามีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบหนังสือ จัดส่งฟรี

ตัวอย่างหนังสือเตรียมสอบ ข้าราชการ กทม ตำแหน่งต่างๆ

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. 2563

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม 2563

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม 2561

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม 2561

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2561

  แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2561

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 2561

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กทม (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) 2561

การรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม 2563

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ที่เว็บไซต์ http://bangkok.go.th/

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติงาน 2563

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ กทม ระดับปฏิบัติการ 2563

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม  ตำแหน่งต่างๆ

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ ข้าราชการ กทม ภาค ก

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ

– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ

– วิชาภาษาไทย

– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเนื้อหาและแนวข้อสอบ กทม ข้าราชการ ภาค ก และ ข ตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ กทม
แนวข้อสอบ กทม
Posted on

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ปรับปรุงใหม่ พฤศจิกายน 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) คู่มือสอบอัพเดทตาม ประกาศสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562  รวบรวมเนื้อหาข้อสอบตรงตามเกณฑ์ในประกาศ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง

รูปแบบหนังสือ และราคากระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

 1. แบบไฟล์ PDF 395
 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บริการจัดส่งฟรี
 3. แบบเล่มหนังสือ แบบเก็บเงินปลายทาง 705 รวมค่าส่งแล้ว
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย (สป.มท) 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย (สป.มท) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 2562

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2562

  395.00฿705.00฿

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

ตัวอย่างสารบัญ เนื้อหาแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ้ติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
– แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
– แผนการปฏิรูปประเทศ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ และ การติดตามประเมินผล
– เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

ตัวอย่างสารบัญ เนื้อหาแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบระเบียบการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
– วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
– แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
– แผนการปฏิรูปประเทศ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
– เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562
แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

ตัวอย่างสารบัญ เนื้อหาแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– สรุปสาระสำคัญกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
– สรุปสาระสำคัญกฎหมายแพ่งและพานิชย์
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพานิชย์
– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
– วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
– แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
– แผนการปฏิรูปประเทศ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
– เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


หนังสือเตรียมอสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562
แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สป.มท. 2562

การรับสมัครสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

Download (PDF, 3.17MB)

Posted on Leave a comment

ตัวอย่าง ข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540

ตัวอย่าง ข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม


1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก. นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. เมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ง. เมื่อพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ตอบ ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มาตรา 2)

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 6)

3. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนเท่าใดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกคะแนนเสียงเพื่อถอดสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
ข. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 4
ค. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ง. ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (มาตรา 11)

4. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
ก. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน
ข. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 2 คน
ค. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 3 คน
ง. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 4 คน
ตอบ ข. ประธานสภา 1 คน, รองประธานสภา 2 คน (มาตรา 17)

5. ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก ภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
ตอบ ข. 15 วัน (มาตรา 22)

6. ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ประธานสภาฯ อบจ
ตอบ ค


พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

Download (PDF, 233KB)

Posted on Leave a comment

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก ข

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น (คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ) ทั้งในรูปแบบ PDF และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ ครบจบในเล่มเดียว ทั้งภาค ก และ ข (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย) ใหม่..แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2563

ตัวอย่างเนื้อหาข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
 • วิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างหนังสือสอบ ภาค ข ท้องถิ่น

ตัวอย่างหนังสือสอบ ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งต่างๆ ตาม หลักเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศสอบ 2562

 • แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น 2563

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ท้องถิ่น (อปท) 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ท้องถิ่น (อปท) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น อปท. 2562

  แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น อปท. 2562

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท. 2562

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท. 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2562

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท.) 2562

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท.) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  395.00฿705.00฿

ประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562

Download (PDF, 247KB)

ตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา

ภาคกลางเขต ๑ ได้แก่
1.จังหวัดชัยนาท ๒.จังหวัดนนทบุรี ๓.จังหวัดปทุมธานี ๔.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕.จังหวัดลพบุรี ๖.จังหวัดสระบุรี ๗.จังหวัดสิงห์บุรี ๘.จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลางเขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดจันทบุรี ๒.จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓.จังหวัดชลบุรี ๔.จังหวัดตราด ๕.จังหวัดนครนายก ๖.จังหวัดปราจีนบุรี ๗.จังหวัดระยอง ๘.จังหวัดสมุทรปราการ ๙.จังหวัดสระแก้ว

ภาคกลางเขต ๓ ได้แก่
๑.จังหวัดกาญจนบุรี ๒.จังหวัดนครปฐม ๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔.จังหวัดเพชรบุรี ๕.จังหวัดราชบุรี ๖.จังหวัดสมุทรสงคราม ๗.จังหวัดสมุทรสาคร ๘.จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๑ ได้แก่
๑.จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒.จังหวัดขอนแก่น ๓.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดนครราชสีมา ๕.จังหวัดบุรีรัมย์
๖.จังหวัดมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดมุกดาหาร ๒.จังหวัดยโสธร ๓.จังหวัดร้อยเอ็ด ๔.จังหวัดศรีสะเกษ ๕.จังหวัดสุรินทร์ ๖.จังหวัดอำนาจเจริญ ๗.จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๓ ได้แก่
๑.จังหวัดนครพนม ๒.จังหวัดบึงกาฬ ๓.จังหวัดเลย ๔.จังหวัดสกลนคร ๕.จังหวัดหนองคาย ๖.จังหวัดหนองบัวลำภู ๗.จังหวัดอุดรธานี

ภาคเหนือเขต ๑ ได้แก่
๑.จังหวัดชียงราย ๒.จังหวัดเชียงใหม่ ๓.จังหวัดน่าน ๔.จังหวัดพะเยา ๕.จังหวัดแพร่ ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.จังหวัดลำปาง ๘.จังหวัดลำพูน

ภาคเหนือเขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดกำแพงเพชร ๒.จังหวัดตาก ๓.จังหวัดนครสวรรค์ ๔.จังหวัดพิจิตร ๕.จังหวัดพิษณุโลก ๖.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗.จังหวัดสุโขทัย ๘.จังหวัดอุตรดิตถ์ ๙.จังหวัดอุทัยธานี

ภาคใต้ เขต ๑ ได้แก่
๑.จังหวัดกระบี่ ๒.จังหวัดชุมพร ๓.จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔.จังหวัดพังงา ๕.จังหวัดภูเก็ต ๖.จังหวัดระนอง ๗.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ เขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดตรัง ๒.จังหวัดนราธิวาส ๓.จังหวัดปัตตานี ๔.จังหวัดพัทลุง ๕.จังหวัดยะลา ๖.จังหวัดสงขลา ๗.จังหวัดสตูล

อัตราว่าง จำแนกตามภาค เขต ท้องถิ่น 2562
อัตราว่าง จำแนกตามภาค เขต ท้องถิ่น 2562
อัตราว่าง จำแนกตามภาค เขต ท้องถิ่น 2562
อัตราว่าง จำแนกตามภาค เขต ท้องถิ่น 2562
Posted on Leave a comment

แจก ฝาก : รหัสส่วนลด ชวนเพื่อนมาใช้ LINE FINN Mobile : อัพเดท 2020​

ส่วนลด Line Mobile ชวนเพื่อน คุณก็ได้ส่วนลด ใส่โค้ด r22k4p

แจก ฝาก : รหัสส่วนลด ชวนเพื่อนมาใช้ LINE FINN Mobile : อัพเดท 2020

แจก ฝาก r22k4p : ชวนเพื่อนมาใช้ LINE FINN Mobile ทั้งคุณและเพื่อนจะได้รับส่วนลดคนละ 10 บาททุกรอบบิล ตราบเท่าที่คุณและเพื่อน

r22k4p

รหัส r22k4p รหัสของแอดมินเอง ปี 2020 ชวนเพื่อนทั้งหมด 97 คน. เหลือเพื่อนที่ใช้งานอยู่ 36 คน ได้รับส่วนลดเดือนละ 360 บ. เพื่อนๆสามารถสมัครได้ที่ https://finnmobile.io/th/r/r22k4p

ขั้นตอนการสมัครเปิดใช้งาน LINE FINN

ขั้นตอนการสมัครเปิดใช้งาน จะใส่รหัสส่วนลด ก่อนชำระเงินตามรูปด้านล่าง *หากไม่ได้กรอกโค้ดส่วนลดในขั้นตอนการสั่งซื้อก่อนหน้าสรุปออเดอร์ ในส่วนนี้จะไม่ได้รับส่วนลดชวนเพื่อนะครับ

รหัสส่วนลด

ข้อดีของ Line LINE FINN

– SMS (ฟรี) ไม่จำกัด
– LINE Messenger ไม่เสียค่าเน็ต (ฟรี) ไม่จำกัด
– LINE TV ไม่เสียค่าเน็ต (ฟรี) ไม่จำกัด
– มีกล่องของขวัญให้เปิดตลอด ได้รับทั้งเน็ตเพิ่ม
– ชวนเพื่อนต่อได้รับส่วนลด
– แต่ละแพ็คเกจมีส่วนลด 50-70% ณ ตอนนี้ 2020

Line Finn 2020

ชวนเพื่อนมาใช้ LINE MOBILE ทั้งคุณและเพื่อนจะได้รับ

ส่วนลดคนละ 10 บาท
ทุกรอบบิล ตราบเท่าที่คุณและเพื่อนยังใช้ LINE MOBILE อยู่

ชวนเพื่อนได้ไม่จำกัด ยิ่งชวนมาก ยิ่งได้ลดมาก