Posted on

ประกาศรับสมัคร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)  10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)  10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564


ประกาศรับสมัคร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)  10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564
 • 10 อัตรา
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ  7 ตำแหน่ง
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอํานวยการ สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลา ราชการ
 • ดูประกาศรับสมัครสอบ

1) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ

2) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

3) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
3. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบแม่นยำ
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

4) ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์
3. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยดีเยี่ยม
4. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมีความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน

5) ตําแหน่งนิติกร จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
2. มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีมาก

6) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเลขานุการ การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint จะต้องมี
ความสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติหน้าที่
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง

7) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
2. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
3. มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูงตาบอดสีหรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยมีใบรับรองแพทย์
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานของส่วนราชการ ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
8. รู้จักเส้นทางในเบตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
9. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการ ขนส่งเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
10. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ สามารถแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
11. ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
12. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

Posted on

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526


ข้อใดคือหนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

ก. ด่วนมาก

ข. ด่วน

ค. ด่วนที่สุด

ง. ด่วนในทันที

คลิกดูเฉลย

 

ด่วนมาก ด่วน ด่วนที่สุด ขนาดข้อใดกล่าวถูก

ก. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 32 พอยท์

ข. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 18 พอยท์

ค. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 25 พอยท์

ง. ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า 20 พอยท์

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ เรียกว่า

ก. หนังสือภายใน

ข. หนังสือภายนอก

ค. หนังสือสั่งการ

ง. หนังสือประทับตรา

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่ใช้ประทับตรา ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป

ก. กรม

ข. กอง

ค. แผนก

ง. สำนัก

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ คือ

ก. ประกาศ

ข. ข้อบังคับ

ค. คำสั่ง

ง. ระเบียบ

คลิกดูเฉลย

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บังคับใช้วันใด

ก. 26 ธันวาคม 2560

ข. 27 ธันวาคม 2560

ค. 29 ธันวาคม 2560

ง. 30 ธันวาคม 2560.

คลิกดูเฉลย

 

ข้อบังคัใช้กระดาษแบบใด

ก. กระดาษตราครุฑ.

ข. กระดาษบันทึกข้อความ

ค. กระกาษคำสั่ง

ง. กระดาษขนาด A4

คลิกดูเฉลย

 

บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า

ก. ประกาศ

ข. แถลงการณ์

ค. ข่าว.

ง. คำสัง

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาดใด

ก. 1 x 2 เซนติเมตร

ข. 3 x 4 เซนติเมตร

ค. 4 x 5 เซนติเมตร

ง. 4 x 6 เซนติเมตร

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด

ก. 2 ชนิด

ข. 3 ชนิด

ค. 4 ชนิด

ง. 5 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือ มีกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

รายงานการประชุม ให้ทำการบันทึกความคิดเห็นไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นข้อใด

ก. ผู้มาประชุม

ข. ผู้ไม่มาประชุม

ค. ผู้เข้าร่วมประชุม

ง. มติของที่ประชุม

คลิกดูเฉลย

 

ข้อใดคือหนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้

ก. ด่วนมาก

ข. ด่วน

ค. ด่วนที่สุด

ง. ด่วนในทันที

คลิกดูเฉลย

 

การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

ก. 3 ชนิด

ข. 4 ชนิด

ค. 5 ชนิด

ง. 6 ชนิด

คลิกดูเฉลย

 

การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง เรียกว่า

ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ

ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ง. การเก็บต้นเรื่อง

คลิกดูเฉลย

 

หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 5 ปี

ค. 10 ปี

ง. 25 ปี

คลิกดูเฉลย

 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 3 ปี

ค. 5 ปี

ง. 10 ปี

คลิกดูเฉลย

 

ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราขการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบกี่ปี นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ก. 10 ปี

ข. 15 ปี

ค. 20 ปี

ง. 25 ปี

คลิกดูเฉลย

 

ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ มีกี่ขนาด

ก. 1 ขนาด

ข. 2 ขนาด

ค. 3 ขนาด

ง. 4 ขนาด

คลิกดูเฉลย

 

มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล น้ำหนักกี่กรัมต่อ ตารางเมตร

ก. 20 กรัม

ข. 40 กรัม

ค. 60 กรัม

ง. 80 กรัม

คลิกดูเฉลย

 

มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ำหนักกี่กรัมต่อ ตารางเมตร

ก. 20 กรัม

ข. 40 กรัม

ค. 60 กรัม

ง. 80 กรัม

คลิกดูเฉลย

 

ตราชื่อส่วนราชการ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันล้อมครุฑ เส้นผ่าศูนย์กลางวงในกี่เซนติเมตร

ก. 2.0 เซนติเมตร

ข. 3.5 เซนติเมตร.

ค. 4.5 เซนติเมตร

ง. 5.0 เซนติเมตร

คลิกดูเฉลย

 

ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยกี่คน

ก. 1 คน

ข. 2 คน

ค. 3 คน

ง. 4 คน

คลิกดูเฉลย

 

ใครเป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คลิกดูเฉลย

 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า ห้ามทำลาย ใช้หมึกสีอะไร

ก. ดำ

ข. แดง

ค. น้ำเงิน

ง. สีอะไรก็ได้

คลิกดูเฉลย

 

การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือคำว่า เก็บถึง พ.ศ….ใช้หมึกสีอะไร

ก. ดำ

ข. แดง

ค. น้ำเงิน

ง. สีอะไรก็ได้

คลิกดูเฉลย


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 23 กันยายน 2548 ประกาศปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 และเปลี่ยนชื่อเป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และต่อมาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) 2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นระเบียบที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านเอกสารของทางราชการ ที่เรียกกันว่า “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร

Posted on

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน ตำแหน่งต่างที่ประกาศสอบ โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี


 WATER for all หมายถึง

ก. น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
ข. น้ำเพื่อชีวิต
ค. น้ำเพื่อโลก
ง. น้ำเพื่อประชาชน

ตอบ น้ำเพื่อสรรพสิ่ง

สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด

ก. 1456
ข. 1406
ค. 1560
ง. 1460

ตอบ 1460

ข้อใดคือ สโลแกน สายด่วนของกรมชลประทาน

ก. 1406 ชลประทาน บริการประชาชน
ข. 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ค. 1456 ชลประทาน บริการชุมชน
ง. 1460 ชลประทาน บริการชุมชน

ตอบ 1460 ชลประทาน บริการประชาชน

งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5

ตอบ รัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด คือใคร

ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย
ข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง
ค. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในต่างประเทศ
ง. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย และ เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง

ตอบ วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย และ  เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง

ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมทดน้ำ” ขึ้นแทนกรมคลอง

ก. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง.  รัชกาลที่ 5

ตอบ รัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

“กรมทดน้ำ” ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด

ก. 29 กันยายน 2459
ข. 30 กันยายน 2457
ค. 29 ตุลาคม  2459
ง. 30  ตุลาคม 2459

ตอบ 30 กันยายน 2457

โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยคือเขื่อนใด

ก. เขื่อนลำปาว
ข. เขื่อนป่าสัก
ค. เขื่อนภูมิพล
ง. เขื่อนพระราม 6

ตอบ เขื่อนพระราม 6 

เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่จังหวัดใด

ก. พระนครศรีอยุธยา
ข. ตราด
ค. กาฬสินธุ์
ง. ลพบุรี

ตอบ พระนครศรีอยุธยา (เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด

ก. 21 มกราคม 2476
ข. 20 มกราคม 2476
ค. 21 มีนาคม 2471
ง. 20 มีนาคม 2470

ตอบ 20 มีนาคม 2470

กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงคมนาคม
ง. กระทรวงพลังงาน

ตอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 64)

ก. นายประพิศ จันทร์มา
ข. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ค. นายชลิตดำรงศักดิ์
ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

ตอบ นายประพิศ จันทร์มา

ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 64) แนะนำดูข้อมูลอัพเดทที่เว็บกรม

ก. “น้ำสมบูรณ์   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง”
ข. “น้ำอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง”
ค. “น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง”
ง. “กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580”

ตอบ กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ตราของกรมชลประทาน มีลักษณะอย่างไร

ก. เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย กลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว
ข. ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ
ค. เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ถูกทุกข้อ

เครื่องหมายรูปกลมลาย ตรงกลางกลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับด้านข้างทั้งสองของตรากรมชลประทานเป็นรูปสัตว์ชนิดใด

ก. ครุฑ
ข. ดอกบัว
ค. งู
ง. พญานาค

ตอบ พญานาค

อักษรที่เขียนใต้วงกรมของตรากรมชลประทาน คืออะไร

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. กรมชลประทาน
ค. ชลประทาน บริการประชาชน
ง. กรมทดน้ำ

ตอบ กรมชลประทาน

กรมชลประทานมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ก. Water Teamwork & Networking
ข. Royal Irrigation Department
ค. Department Expertise
ง. Authority Meteorological

ตอบ Royal Irrigation Department

ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ

ก. 25ลุ่มน้ำ
ข. 30 ลุ่มน้ำ
ค.15 ลุ่มน้ำ
ง. 20 ลุ่มน้ำ

ตอบ 25 ลุ่มน้ำ

เว็บไซต์หลักของกรมชลประทาน คือข้อใด

ก. rid.go.th
ข. rit.com
ค. rid.ac.th
ง. rib.go.th

ตอบ rid.go.th

ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจ กรมชลประทาน

ก. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
ข. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
ค. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
ง. เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

ตอบ เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ


 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมชลประทาน 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมชลประทาน 2563

 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน 2561

  แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน 2561

Posted on

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา ประจำปี 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 14 อัตรา ประจำปี 2565
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา ประจำปี 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบราชการ 14 อัตรา ประจำปี 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 • รับสมัครสอบรับราชการ
 • ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา
 • สมัครได้ตั้งแต่  5 – 29 ตุลาคม 2564
 • ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ
 • สมัครได้ที่ https://dnp.thaijobjob.com/
 • ดูไฟล์ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรและวิธีการสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ส่วน ดังนี้

1.  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ของตําแหน่งนั้น ตามที่ได้กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตําแหน่งแนบท้าย ประกาศนี้ ดูไฟล์ประกาศรับสมัคร

2.  การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธี การสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทํางาน ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป

Posted on

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 2564

 • รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • 2 อัตรา
 • รับสมัครด้วยตนเอง
 • ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการสหกรณ์
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ ทางการสหกรณ์)
 • ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2564 

เกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2564

 • ประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน 200 คะแนน
 • ประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
Posted on

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ดังนี้

 1. สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
 2. มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ 30 สิงหาคม 2564

คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. อัพเดทใหม่สิงหาคม 2564 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ) อัพเดตเนื้อหาตามเกณฑ์ในประกาศสอบรับสมัคร ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง

 

Posted on

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตําแหน่งเภสัชกร
 • กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ อัตราว่าง 400 อัตรา (ทุกจังหวัด)

ค่าตอบแทน

 • หลักสูตร 5 ปี 20,540 บาท
 • หลักสูตร 5 ปี 22,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครสอบ

 

Posted on

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบรับราชการ 2564

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบรับราชการ 2564

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบรับราชการ 2564

 • รับราชการ
 • จำนวน 75 อัตรา
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://forest.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2564
กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบรับราชการ 2564
กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสอบรับราชการ 2564

 

ตำแหน่งที่กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ 2564

1 ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

2 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

3 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

4 ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จํานวน 50 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

5 ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทาง วิศวกรรมโครงสร้าง
2)ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
3)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

6 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทาง วิศวกรรมโครงสร้าง
2)ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
3)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

7 ตําแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จํานวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์
2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

8 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ


การรับสมัครสอบ กรมป่าไม้ 2564

 • รับราชการ
 • จำนวน 75 อัตรา
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://forest.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2564
Posted on

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 81 อัตรา 2564

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 81 อัตรา 2564

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 81 อัตรา 2564

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 81 อัตรา 2564
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 81 อัตรา 2564

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งที่ เปิดรับสมัครสอบ 2564
1 เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน 13,800 บาท
จํานวน 10 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา พาณิชยการ สาขาวิชาการบัญซี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชา การจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. นายช่างโยธา
เงินเดือน 13,800 บาท
จํานวน 39 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

3 นายช่างเครื่องกล
เงินเดือน 13,800 บาท
จํานวน 3 อัตรา . (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

4 นายช่างไฟฟ้า
เงินเดือน 13,800 บาท
จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
เงินเดือน 13,800 บาท
จํานวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกล โรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับ เครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2 กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไปและมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กําหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกล ที่กําหนด 4 ปี รวมเป็น 4 ปี)
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลา ขึ้นไป
4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ
7. รถยกแบบทรัดเครน
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
10. รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป
11. เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 – 10

6 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
เงินเดือน 13,010 บาท
จํานวน จํานวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวท. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2 กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ ๒ ขึ้นไป และมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กําหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี โดย จะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กําหนด 2 ปี รวมเป็น 2 ปี)
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ํากว่า 150 BHP ลงมา
2. รถตักทุกแบบต่ํากว่า 150 BHP
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20ตัน ลงมา
6. รถตีเส้น
7. รถบดไอน้ําตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
8. รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 6 ตัน ขึ้นไป
11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองตั้งแต่ 8 ตัน ขึ้นไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน

7 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เงินเดือน 11,280 บาท
จํานวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกล โรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2 กรณีไม่มีวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

8 นิติกร
เงินเดือน 18,000 บาท
จํานวน 7 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

9 วิศวกรโยธา
เงินเดือน 19,500 บาท
จํานวน 14 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
2 ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ใน ระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

10 วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน 19,500 บาท
จํานวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด ในระดับ ภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Posted on

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ 2564 จำนวน 200 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ 2564 จำนวน 200 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ 2564

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ 2564 จำนวน 200 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ 2564 จำนวน 200 อัตรา

 

ตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 2564

1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่ทั่วไป)
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวน 197 อัตรา
บรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
จำนวน 3 อัตรา
บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 2564
แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 2564