Posted on

แบบทดสอบออนไลน์ นักสังคมสงเคราะห์

แบบทดสอบออนไลน์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 

แบบทดสอบออนไลน์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบ ก่อนสอบสนามจริง การทำข้อสอบผิดหรือไม่มั่นใจในคำตอบที่ตนเองตอบ ให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แนะนำหนังสือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ อัปเดตเนื้อหาตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานราชการ

6
Created on By parich suriya

แบบทดสอบออนไลน์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

แบบทดสอบออนไลน์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถสำหรับผู้ที่สอบ การทำข้อสอบผิดหรือไม่มั่นใจในคำตอบที่ตนเองตอบ ให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

1 / 21

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายุกี่ปี

2 / 21

“มีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดหน้าตลาดสดพิมลชัย บริเวณร้านค้าส่ง อ. เมืองยะลา จ.ยะลา เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย เจ้าหน้าที่นําตัว ส่งรพ.ศูนย์ฯยะลา รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ และเมื่อมีการระเบิดหรือการก่อการร้ายแต่ละครั้งในสี่จังหวัดภาคใต้และกับเหตุการณ์ ในครั้งนี้ ก็จะถูกประณามว่าเป็นฝีมือก่อการร้ายของมุสลิมอย่างแน่นอน”
ข้อความนี้สะท้อนแนวคิดใด

3 / 21

กองทุนช่วยเหลือโจทก์และจำเลย เพื่อนําเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม เช่น เงินค่าประกันตัว ค่าจ้าง ทนายความฯ ของโจทก์และจำเลยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความ เป็นธรรม ได้แก่ กองทุนใด

4 / 21

ข้อใดคือหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์

5 / 21

Macro Social Work คือ

6 / 21

ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์

7 / 21

นโยบายที่ประกาศว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” (No one left behind) มีที่มา เป็นครั้งแรก ตรงกับข้อใด

8 / 21

ข้อใดคือการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับสตรี

9 / 21

นักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร

10 / 21

คนพิการทางสติปัญญาไม่ได้รับการพิจารณาในการรับเข้าทำงานเหมือนคนพิการประเภทอื่นๆ เนื่องจากข้อจำกัดในการปรับตัวและเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงาน ข้อใดให้ความหมายที่ถูกต้อง ในปรัชญาฐานคิดด้านธรรมชาติมนุษย์

11 / 21

ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

12 / 21

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ คือวันใด

13 / 21

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในข้อใด จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

14 / 21

ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของวิธีการสังคมสงเคราะห์

15 / 21

การให้บริการสังคมสงเคราะห์โดยตรงแก่บุคคลผู้มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน คือวิธีการสังคมสงเคราะห์ประเภทใด

16 / 21

Micro Social Work คือ

17 / 21

หลักการที่สำคัญที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานคือ

18 / 21

นักสังคมสงเคราะห์มีกี่ประเภท

19 / 21

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านใด

20 / 21

ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์

21 / 21

ข้อใดคือชื่อตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

Your score is

The average score is 34%

0%

Posted on

แนวข้อสอบนิติกร ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบพนักงานราชการ แนวข้อสอบข้าราชการ กทม. แนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น

แนวข้อสอบนิติกร ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบ เตรียมสอบนิติกร ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล ข้อสอบสอบพร้อมเฉลย สำหรับทดสอบความรู้ก่อสอบสนามจริง แจกฟรี การทำข้อสอบบ่อยๆ ช่วยให้เราทบทวนสิ่งไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี การทำข้อสอบผิดให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แนวข้อสอบ นิติกร อัปเดตตามประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบนิติการ แจกฟรี


ตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง) นายกรัฐมนตรี

จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใช้บังคับเมื่อใด

ก) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

ข) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

ค) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ง) 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

จ) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

 

ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครองพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ก) นายกรัฐมนตรี

ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ง) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

จ) คณะรัฐมนตรี

 

ใครดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนปัจจุบัน

ก) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

ข) นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ค) นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

ง) นายนิพนธ์ ฮะกีมี

จ) นายดิสทัต โหตระกิตย์

 

โทษทางวินัย มีกี่สถาน

ก) 2 สถาน

ข) 3 สถาน

ค) 4 สถาน

ง) 5 สถาน

จ) 6 สถาน

 

ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

ก) ให้ออก

ข) ไล่ออก

ค) ลดขั้นเงินเดือน

ง) ภาคทัณฑ์

จ) ตัดเงินเดือน

 

ข้อใดกล่าวถึงโทษทางวินัยจากหนักไปหาเบาได้ถูกต้อง

ก) ให้ออก-ไล่ออก-ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน-ภาคทัณฑ์

ข) ให้ออก-ไล่ออก-ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน- ลดขั้นเงินเดือน

ค) ให้ออก-ไล่ออก-ลดขั้นเงินเดือน-ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน

ง) ไล่ออก ให้ออก-ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน-ภาคทัณฑ์

จ) ไล่ออก-ปลดออก-ลดขั้นเงินเดือน-ตัดเงินเดือน- ภาคทัณฑ์

 

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

ก) กึ่งหนึ่ง

ข) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ค) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ง) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่

จ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า

 

ตำแหน่งใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ก) นายกรัฐมนตรี

ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

คําร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องมีรายละเอียดประกอบดังนี้ ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง

ก) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้องแสดงได้ว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใด

ข) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและการ

พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น

ค) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้

ง) สำเนาทะเบียนบ้าน

จ) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน

 

นายโชคอำนวย กระทำการขัดขวางมิให้นายคมขําซึ่งเป็นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งปันไปใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน นายโชคอำนวยมีความผิดและอาจได้รับโทษใด

ก) ทั้งจำทั้งปรับ

ข) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี

ค) ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

ง) ข้อ ข. และ ข้อ ค.

จ) ถูกทุกข้อ

 

การยื่นคําร้องคัดค้านเพื่อให้ขีดฆ่าชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อร้องขอให้ พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องกระทำภายในระยะเวลาใด

ก) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ

ข) ภายในสิบวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ

ค) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ

ง) ภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ

จ) ภายในสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ

 

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องยื่นต่อผู้ใด

ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข) ผู้บริหารท้องถิ่น

ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง) นายอำเภอ

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข) นายอำเภอ

ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ก) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อดังกล่าวโดย ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว จะถอนการเข้าชื่อในภายหลังอีกมิได้

ข) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อดังกล่าวโดย ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์

ค) ผู้เข้าชื่อร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือใครก็ได้ ที่มี อายุ 18 ปี

ง) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ใครเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารประกอบคําร้องขอออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่น

ก) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ) นายอำเภอ

 

ถ้าเห็นว่าเอกสารคําร้องข้อบัญญัติท้องถิ่นครบถ้วนแล้ว ให้ใครจัดให้มีการปิดประกาศ รายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเขตชุมชน หนาแน่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ก) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง) เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ) นายอำเภอ

 

ในกรณีที่ผู้ที่มีเป็นผู้มีชื่อในคําร้องข้อบัญญัติท้องถิ่นตามประกาศ โดยมิได้ร่วมเข้าชื่อ ด้วย ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําคัดค้านต่อผู้ใด

ก) นายอำเภอ

ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ก) การพิจารณาออกข้อบัญญัติที่มีการเชื่อเสนอ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมของสภา ท้องถิ่นนั้น

ข) ถ้ามีจำนวนผู้เข้าชื่อไม่ครบตามที่ระเบียบกําหนด ให้ผู้ตรวจสอบยกเลิกจัดให้มีการ พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป

ค) ถ้ามีจำนวนผู้เข้าชื่อครบตามที่ระเบียบกําหนด ให้ผู้ตรวจสอบจัดให้มีการพิจารณาออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป

ง) เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อที่ไม่มีการคัดค้านเป็น รายชื่อที่ถูกต้อง

จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ในกรณีที่ผู้ที่มีเป็นผู้มีชื่อในคําร้องข้อบัญญัติท้องถิ่นตามประกาศ โดยมิได้ร่วมเข้าชื่อ ด้วย ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําคัดค้าน เพื่อให้ขีดฆ่าชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อ ดังกล่าวได้ภายในกี่วัน นับแต่วันปิดประกาศ

ก) 7 วัน

ข) 15 วัน

ค) 20 วัน

ง) 30 วัน

จ) 45 วัน

 

ถ้ามีชื่อในคําร้องข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่ครบ ให้ผู้มีอำนาจแจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้าชื่อทราบเพื่อดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมให้ครบภายในกี่วัน

ก) 7 วัน

ข) 15 วัน

ค) 20 วัน

ง) 30 วัน

จ) 45 วัน

 

ถ้ามีชื่อในคําร้องข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่ครบ ให้ผู้มีอำนาจแจ้งให้ผู้แทนของผู้ เข้าชื่อทราบเพื่อดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมให้ครบ ถ้าพ้นกําหนดระยะเวลา ดังกล่าวมิได้เสนอการเข้าชื่อจนครบจำนวนให้ใคร จำหน่ายเรื่องการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีการเข้าชื่อเสนอ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถิ่นนั้น

ก) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง) นายอำเภอ

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

เหตุผลในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้ตามมาตราใด

ก) มาตรา 286

ข) มาตรา 287

ค) มาตรา 289

ง) มาตรา 290

จ) มาตรา 292

 

ตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ง) นายกรัฐมนตรี 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

จุดประสงค์หลักของพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ ใดกล่าวถูกต้อง

ก) ต้องการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต รอบคอบ

ข) ต้องการคุ้มครองหน่วยงานเอกชน

ค) ต้องการคุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่รับผลกระทบจากการฟ้องร้องของเอกชน ง) ต้องการคุ้มครองหน่วยงานรัฐ

จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

ถ้าศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่มิใช่ผู้รับผิดให้ ขยายอายุความฟ้องร้องไปนานเท่าใด

ก) 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด

ข) 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด 

ค) 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด

ง) 2 นับตั้งแต่วันที่คําพิพากษานั้นถึงที่สุด

จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหาย จะต้องฟ้องใคร

ก) นายกรัฐมนตรี

ข) เจ้าหน้าที่

ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ง) กระทรวงการคลัง

จ) หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัดอยู่

 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นสี่เขตเลือกตั้ง

ข) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นสี่เขตเลือกตั้ง

ค) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง

ง) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือเขตตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง 

จ) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง

 

ตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554

ก) นายกรัฐมนตรี

ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จ) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

กรณีการกระทำละเมิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นหน่วยงาน ใด เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดถูกฟ้องร้องดังกล่าว

ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข) กรมการปกครอง

ค) กระทรวงการคลัง

ง) กระทรวงมหาดไทย

 

ถ้าการละเมิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก) ให้หักค่าสินไหมทดแทนออกด้วย

ข) ไม่ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออก

ค) ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ง) ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค. จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อใครโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 30 วัน

ข) ท้องถิ่นอำเภอ / 15 วัน

ค) คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น / 30 วัน

ง) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 30 วัน

จ) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 30 วัน

 

การเข้าชื่อร้องขอต่อใคร เพื่อดำเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ก) นายอำเภอ

ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

จ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตรากฎหมายใด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ และพระราชอำนาจในการอื่นตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ก) พระราชบัญญัติ

ข) พระราชกฤษฎีกา 

ค) พระราชกำหนด

ง) ประกาศสำนักพระราชวัง

จ) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 ในส่วนที่ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก) 15 กรกฎาคม 2558

ข) 16 กรกฎาคม 2558

ค) 22 กรกฎาคม 2558

ง) 23 กรกฎาคม 2558

จ) 24 กรกฎาคม 2558

 

ในตอนนี้(2560) ใครมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ก) นายกฤษฎา บุญราช

ข) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ค) ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต

ง) นายจรินทร์ จักกะพาก

จ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


แนะนำแนวข้อสอบนิติกร

แนะนำแนวข้อสอบนิติกร อัฟเดตเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามประกาศรับสมัครสอบนั้น ครบตรงตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร

 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2566

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ (สป.อว.) 2566

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ (สป.อว.) 2566

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2566

  แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2566

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2566

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ 2566

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 2566

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 2566

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2566

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2566

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 2566

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2565

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2565

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2565

  395.00฿605.00฿