11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564
11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564

พรบ. พรฎ. ระเบียบ เตรียมสอบสอบท้องถิ่น 2564 | ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

11 พรบ พรฎ ระเบียบ สำหรับเตรียมสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 ภาค ก ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ | วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ สามารถดาวน์โหลดฉบับเติม ได้ที่ด้านล่าง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 | แนวข้อสอบ
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | พ.ศ.2546 | พ.ศ.2562
 10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 | ฉบับที่ 1-2 | ฉบับที่ 3

คู่มือเตรียมสอบงานราชการท้องถิ่น  | สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัปเดตตามหลักสูตรที่ประกาศสอบ ทั้งภาค ก ข ค  คลิกที่นี้

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ท้องถิ่น แจกฟรี

กำหนดการสมัครสอบท้องถิ่น 2564

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
 • รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
 • การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ วันที่ 20 เมษายน 2564
 • สมัครผ่านเว็บได้ที่ http://www.dlaapplicant2564.com

หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563