11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564 | ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

11 พรบ พรฎ ระเบียบ เตรียมสอบท้องถิ่น 2564

พรบ. พรฎ. ระเบียบ เตรียมสอบสอบท้องถิ่น 2564 | ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

11 พรบ พรฎ ระเบียบ สำหรับเตรียมสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 ภาค ก ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ | วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ สามารถดาวน์โหลดฉบับเติม ได้ที่ด้านล่าง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 | แนวข้อสอบ
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | พ.ศ.2546 | พ.ศ.2562
 10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 | ฉบับที่ 1-2 | ฉบับที่ 3

คู่มือเตรียมสอบงานราชการท้องถิ่น  | สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัปเดตตามหลักสูตรที่ประกาศสอบ ทั้งภาค ก ข ค  คลิกที่นี้

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ท้องถิ่น แจกฟรี

กำหนดการสมัครสอบท้องถิ่น 2564

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
 • รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
 • การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ วันที่ 20 เมษายน 2564
 • สมัครผ่านเว็บได้ที่ http://www.dlaapplicant2564.com

หนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข สรุป เนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

395.00฿685.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿685.00฿
395.00฿740.00฿
395.00฿740.00฿

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

395.00฿670.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿670.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

395.00฿705.00฿