แบบทดสอบออนไลน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถผู้ที่สอบตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ก่อนสอบสอบสนามจริง การทำข้อสอบบ่อยๆ ช่วยให้เราทบทวนสิ่งไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี การทำข้อสอบผิดให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แนะนำหนังสือสอบตำแหน่ง พนักการเงินและบัญชีฯ อัปเดตเนื้อหาตามประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงานราชการ ตรงตามเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครรอบนั้นๆ

เริ่มทำแบบทดสอบคลิก Start ด้านล่าง

93
Created on By parich suriya

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถสำหรับผู้ที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การทำข้อสอบผิดหรือไม่มั่นใจในคำตอบที่ตนเองตอบ ให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

1 / 22

ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยกี่ฉบับ

2 / 22

อนุมัติฎีกา หมายความว่า

3 / 22

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อยกี่คน

4 / 22

นิยามคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547 ไม่รวมถึง

5 / 22

หน่วยงานใดกำหนดแบบการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน

6 / 22

ข้อใดถือว่าเป็นตู้นิรภัย

7 / 22

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ใครเป็นผู้รักษาการ

8 / 22

นิยามคำว่า ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547 หมายถึงใคร

9 / 22

แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนากี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 / 22

เมื่อสิ้นปีให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทราบว่า อย่างช้าไม่เกินวันที่

11 / 22

ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกห้วงเวลาตามข้อใด

12 / 22

เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให้วางฎีกาภายในวันที่เท่าใดของเดือนนั้น

13 / 22

เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ให้นําฝากธนาคารทั้งจํานวน ภายในใด

14 / 22

แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนากี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15 / 22

ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยกี่วัน (อนุมัติให้กันไว้เบิกในปีถัดไป)

16 / 22

เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เรียกว่า

17 / 22

ใครเป็นผู้ตรวจฎีกา

18 / 22

แผนการใช้จ่ายเงินเป็นแผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลัง ทุกระยะตามข้อใด

19 / 22

ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลากี่ปี

20 / 22

การซื้อ เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรีบดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินกี่วัน

21 / 22

เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนําส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วัน นับจากวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง

22 / 22

ทุนสํารองเงินสะสม ต้องเป็นยอดเงินสะสมจํานวนร้อยละเท่าใดของยอดเงินสะสมประจําปีทุกสิ้นปีงบประมาณ

Your score is

The average score is 56%

0%