Facebook
Twitter
LinkedIn

แนะนำหนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข ท้องถิ่น

ตัวอย่างหนังสือสอบ ท้องถิ่น ตำแหน่งต่างๆ สรุปเนื้อหา พรบ. ความรู้ความสามรถทั่วไป ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบาย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และหนังสือ

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

 • แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

รายละเอียด ภาค ก และ ข ท้องถิ่น ในเล่มหนังสือ

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น (คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ) ทั้งในรูปแบบ PDF และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ ครบจบในเล่มเดียว ทั้งภาค ก และ ข (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบท้องถิ่น 

สารบัญตัวอย่างเนื้อหา ภาค ก ในเล่มหนังสือ

 
 • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • วิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบาย [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
 • แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวข้อสอบ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ เฉลย]

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น – พรบ. ความรู้ความสามรถทั่งไป ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบาย PDF และหนังสือ