แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น 2563

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿670.00฿

แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ข้อสอบ พร้อมเฉลย

รูปแบบเนื้อหาแนวข้อสอบ

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท LINE,Facebook,Email)
02. แบบหนังสือ 650 บาท 
03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ

**แบบหนังสือ ฟรีค่าจัดส่ง ส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ

สอบถาม/สั่งชื้อผ่านไลน์

**สั่งได้ตลอด 24 ชม. | ผ่าน Line : @dokkooon หรือ Facebook หรือ ผ่านเว็บ หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2563

แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2563 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) ครบจบในเล่มเดียวเนื้อหาตามประกาศสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | แบบไฟล์ PDF โหลดได้เลย แบบหนังสือ *ฟรีค่าส่ง*

สารบัญเนื้อหาพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย)

 • ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ พ.ศ. 2553
 • แนวข้อสอบ พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ พ.ศ. 2553
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • พระราขกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • ระเบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 • สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 • สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562
 • สรุปพระราขบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 • สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • สรุปพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 • แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คู่มือสอบตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบ PDF (E-Book) ปริ้นได้ เปิดอ่านได้ และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น
แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามประกาศรับสมัคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เกณฑ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เกณฑ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบเนื้อหาและราคา

 • 01. แบบไฟล์ ราคา 395 บาท รับได้เลยหลังแจ้งชำระ รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ เนื้อหาเหมือนกันกับหนังสือ
 • 02. แบบเล่มหนังสือ โอนก่อน ราคา 650 บาท ฟรีค่าจัดส่งส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ
 • 03. แบบเล่มหนังสือ ชำระปลายทาง ราคา 670 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) ส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ

** ลูกค้าที่สั่งชื้อหนังสือสามารถ ตรวจเช็คหมายเลขพัสดุได้


ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#


การรับสมัครสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น 2563 จาก 2 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ

 2. รัตนภรณ์

  อัพเดทใหม่ล่าสุด 2563

เพิ่มบทวิจารณ์