shop

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2562

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปรับปรุงใหม่ เมษายน 2562 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวมรวมเนื้อหาตาม ประกาศสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2562 เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และหนังสือ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ ใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม

สารบัญเนื้อหาในคู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
 • การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์กร
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัพเดทเนื้อหาตามประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2562 รวบรวมเนื้อหาตามเกณฑ์การคัดสรรในประกาศ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือ

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2562 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดทใหม่ 62 ครบจบในเล่มเดียว

เพิ่มบทวิจารณ์