แบบทดสอบออนไลน์ เตรียมสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น อปท. รวมทุกตำแหน่ง

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับวัดความรู้ก่อนสอบราชการ ท้องถิ่น อปท อบต. ก่อนสอบสนามจริง การทำข้อสอบบ่อยๆ ช่วยให้เราทบทวนสิ่งไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี การทำข้อสอบผิดให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม *อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ทดสอบฟรี

4
Created on

ท้องถิ่น อปท รวมทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบท้องถิ่น – เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. (รวมทุกตำแหน่ง)

1 / 39

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

2 / 39

ข้อใดเรียงลําดับโทษทางวินัยจากหนักไปหาเบาได้ถูกต้อง

3 / 39

การกำหนดตัวชี้วัดผลงานเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการข้อใดกล่าวถูกต้อง

4 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นออกราชการตามข้อต่อไปนี้ ข้อกล่าวไม่ถูกต้อง

5 / 39

หากพนักงานส่วนท้องถิ่น ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างช้าภายในระยะตามข้อ
ใด

6 / 39

ผู้ที่จะรับขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ต้องยื่นเรื่องตามข้อใด

7 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นใด เห็นว่านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตนโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ร้องทุกข์ต่อบุคคลใด

8 / 39

การพิจารณาวินิจฉัยหากมีความจําเป็น ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
กําหนดให้ขยายได้กี่ครั้ง ครั้งละไม่เกินกี่วัน

9 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใด เห็นว่าผู้บังคับบัญชา ที่มิใช่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อํานาจปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ร้องทุกข์ต่อบุคคลใด

10 / 39

ใครมีอำนวจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

11 / 39

การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญให้ผู้ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานใด

12 / 39

การพิจารณาวินิจฉัยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์

13 / 39

สภาตำบล มีฐานะเป็นอะไร

14 / 39

เมื่อมีการร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความข้องใจต้องจัดให้มีการปรึกษาหารือ
หรือแก้ไขความคับข้องใจภายในกี่วัน

15 / 39

เมื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถลงโทษในโทษใดได้

16 / 39

บุคคลใด จะดําเนินการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา

17 / 39

เมื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้ามีเหตุอันสมควรลดหย่อน จะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษแต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ํากว่าข้อใด

18 / 39

ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

19 / 39

สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละกี่คน

20 / 39

การกระทําต่อไปนี้ ข้อใดถือเป็นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง

21 / 39

สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

22 / 39

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบที่จะแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

23 / 39

การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง

24 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อใคร

25 / 39

เมื่อปรากฏว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมูลกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว
ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการอย่างไร

26 / 39

โทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีกี่สถาน

27 / 39

การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำโดยกฏหมายใด

28 / 39

การยุบเขตอำเภอห่างไกล กระทำโดยกฏหมายใด

29 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ภายในกี่วัน

30 / 39

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

31 / 39

โทษทางวินัยที่กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง คือข้อใด

32 / 39

การลงโทษทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทําโดยวิธีใด

33 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นมีสิทธิร้องทุกข์ ตามข้อใด

34 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งให้ลงโทษทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน

35 / 39

การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจ พนักงานส่วนท้องถิ่น
จะต้องดําเนินการตามข้อใด

36 / 39

พนักงานส่วนท้องถิ่นประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อใคร โดยยื่น
ล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่ากี่วัน

37 / 39

เลขานุการคณะกรรมการ การจายอำนาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น คือตำแหน่งใด

38 / 39

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตตุประสงค์และเป้าหมาย

39 / 39

การจัดตั้งอำเภอ กระทำโดยกฏหมายใด

Your score is

The average score is 44%

0%