แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

395.00฿585.00฿

แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  อัพเดทใหม่ 2561 แนวข้อสอบในรูปแบบ PDF และรูปเล่ม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF  และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท

หนังสือ แนวข้อสอบ ติวสอบบรรจุเข้าทำงานราชการ หน่วยงานรัฐ ประกอบไปด้วยเนื้อหาตามประการศสอบของแต่ละหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร  สรุปข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ปรับปรุงให้ใหม่ทันสมัย เนื้อหาต่างๆ ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย คุ้มค่าที่สุด เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ  สอบเข้าทำงานภาครัฐ เป็นแนวทางในการสอบเข้าบรรจุราชการ หน่วยงานรัฐ

รายละเอียด แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร 

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
– ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร
– การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– ประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบเนื้อหา แนวข้อสอบ และราคา 605

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Facebook ,Line, หรือเบอร์ 091-0199-179

@dokkooon (มี@ด้วยนะ)

Face: dokkooon.books

โอนพร้อมเพย์ 0910199179

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย 119 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มงานทั่วไป

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 40 อัตรา
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับชำนาญการ วุฒิปริญญาโท

 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ระดับชำนาญการ วุฒิปริญญาตรี

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท

 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาตรี — ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 5 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 11. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
 13. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ระดับปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

 1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 2 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 11 แห่งบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2554 ซึ่งผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตำ่กว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอนุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในวันเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร


รูปแบบการสั่งซื้อ

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (ส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] ส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 


ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 หนังสือ ติวสอบราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ออกเนื้อหาตามประกาศสอบของแต่ละหน่วยงานที่ประกาศสอบ หนังสือ ติวสอบราชการ ผู้รวบรวมได้ปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นและเป็นเนื้อหาทันสมัยอัพเดทมากที่สุด เพื่อเป็นหนังสือติวสอบราชการ หน่วยงานรัฐ ที่ทุกท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ารับราชการ สอบบรรจุ และยึดถือใช้เป็นหลักปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนทั่วไป และยังใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยอยู่ท้ายเล่ม เนื้อหาต่างๆ  อ่านเข้าใจง่าย เข้มข้น เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั่วประเทศ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ ราชการ นิติกร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *