Sale!

แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿670.00฿

แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563 เนื้อหาข้อสอบเฉลย ครบจบในเล่มเดียว PDF และหนังสือ

รูปแบบเนื้อหาแนวข้อสอบ

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
02. แบบหนังสือ 650 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

LINE : @dokkooon (หรือคลิกที่รูป QR-CODE ด้านล่าง)
โทรศัพท์ : 0910199179

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

**สั่งได้ตลอด 24 ชม. | ผ่าน Line : @dokkooon หรือ Facebook หรือ ผ่านเว็บ หยิบใส่ตะกร้า

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563
แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) อัพเดต 2563 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ) เนื้อหาตามประกาศรับสมัคร เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF395฿ ชำระแล้วรับได้เลยเนื้อหาเหมือนกับหนังสือ (495 หน้า) และหนังสือ 650 ฿ ฟรีค่าส่ง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon

ตัวอย่างเนื้อหาแนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

 • ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถื่น
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 • สรุปพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2549
 • แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562.
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวข้อสอบ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2562.
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526. และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่2 พ.ศ.2554
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พ.ศ. 2559
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ)
 • แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

แนวข้อสอบตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่ เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า หรือ สารบัญไม่ตรงกับที่เสนอขาย ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนทันที

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ

 1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหา เหมือนกัน (495 หน้า)
 2. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 3. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 4. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 5. มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 6. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบเนื้อหาและราคา

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
02. แบบหนังสือ 650 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ
**แบบหนังสือเลขพัสดุจะส่งของ SMS เบอร์ลูกค้าในวันถัดไป หรือตรวจสอบเลขพัสดุได้ ที่นี้


ช่องการชำระอื่นๆ

บัญชี นายปริชณ์ สุริยะ

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

ชำระเงิน

ผ่านพร้อมเพย์ 0910199179

เช็คพัสดุ

ตรวจเช็ค สถานะสินค้าได้

รีวิวลูกค้า

รีวิวลูกค้า #แนวข้อสอบ#

รูปแบบแนวข้อสอบ
รูปแบบราคา แนวข้อสอบ คู๋มือเตรียมสอบงานราขการ ร้านหนังสือดอกคูณ
หนังสือฟรีค่าจัดส่ง
สอบถามสั่งชื้อ/แจ้งชำระ
LINE : @dokkooon หรือคลิกที่รูป


ประกาศรับสมัคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563

 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 225 อัตรา
 • ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563
 • ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com
 • ดูประกาศรับสมัครกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563
 • 1. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  150 อัตรา
 • 2. นิติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา
 • 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา
 • 4. เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน  20 อัตรา
 • 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  30 อัตรา

ตัวอย่างแนวข้อสอบในเล่ม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ (หน้า 208)

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

1. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก.วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค.เมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ง.เมื่อพ้นกําหนด 120 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ข้อใดมิได้หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
ก.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.กรุงเทพมหานคร
ค.เมืองพัทยา
ง.ไม่มีข้อใดถูก

3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง.ถูกทุกข้อ

4. คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีใครเป็นประธาน
ก.นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

5.คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ประกอบของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนกี่คน
ก.10 คน
ข.11 คน
ค.12 คน
ง.13 คน

6. คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนคน
ก.10 คน
ข.11 คน
ค.12 คน
ง.13 คน

7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.อายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
ข.มีสัญชาติไทย
ค.ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ง.ไม่เป็นข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.5 g
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 cm
รูปแบบ

, ,

แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  เนื้อหาข้อสอบเฉลย ครบจบในเล่มเดียว

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *