แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

395.00฿585.00฿

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

 

แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ  ฉบับปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 แนวข้อสอบ ตามประกาศสอบ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาท มีบริการให้ชำระเงินปลายทาง เมื่อสั่งซื้อแนวข้อสอบในรูปแบบของหนังสือ

รายละเอียด แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

– ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (และที่แก้ไข)
– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (และที่แก้ไข)
– พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
– สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ2534
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ2534
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540
– ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานะการณ์โลกปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบเนื้อหา แนวข้อสอบ และราคา 605

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Facebook ,Line, หรือเบอร์ 091-0199-179

@dokkooon (มี@ด้วยนะ)

Face: dokkooon.books

โอนพร้อมเพย์ 0910199179

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม       จำนวน   5 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมทางเคมี ทางเคมี

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  และจะนำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง

กลุ่มงานบริการ

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  และจะนำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง

กลุ่มงานเทคนิค

  1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน  3 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างยนต์

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  และจะนำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง

การรับสมัคร 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์ http://job.pcd.go.th

 

ดาวน์โหลดประกาศสอบ