แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน 2561

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน อัพเดทใหม่ 2561 ในรูปแบบ PDF และรูปเล่ม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

LINE : @dokkooon (หรือคลิกที่รูปด้านล่าง)
TEL : 0910199179

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน 2561

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ (ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ) อัพเดทใหม่ 2561

สารบัญเนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน

  • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
  • ความรู้ทั่วไป ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
  • สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
  • สรุป พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
  • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
  • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
  • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งซื้อ

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (ส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] ส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

รูปแบบแนวข้อสอบ

รูปแบบเนื้อหา แนวข้อสอบ และราคา 605

หนังสือฟรีค่าส่ง

สอบถามสั่งชื้อ

คลิกที่รูป หรือ โทร

0910199179

 

กรมท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน

 

ตามประกาศ ตำแหน่งนักวิชการพัสดุ บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตามประกาศ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

(ก) ความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้ สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น

– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือ ตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น

– วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และ ความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 900 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ

– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณจริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้า กับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

, ,