แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿705.00฿

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น  ภาค ก ข ค อัพเดต 2564 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) ไฟล์ PDF และหนังสือฟรีค่าส่ง

รูปแบบเนื้อหาแนวข้อสอบ

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท LINE,Facebook,Email)
02. แบบหนังสือ 685 บาท 
03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 705 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ

**แบบหนังสือ ฟรีค่าจัดส่ง ส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ

**สั่งได้ตลอด 24 ชม. | ผ่าน Line : @dokkooon หรือ Facebook หรือ ผ่านเว็บ หยิบใส่ตะกร้า

ล้างค่า

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. 2564

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ก + ข + ค อัพเดต กุมภาพันธ์ 2564 (เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ) เนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศรับสมัครกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2564 กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง

ตัวอย่างเนื้อหา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

ภาค ก. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น

 • วิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
 • แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เฉลยพร้อมวิธีทำ
 • วิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบาย
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภาค ข. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารงบประมาณ
 • การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
 • การบริหารอาคารสถานที่
 • การจัดระบบงาน
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

แนวข้อสอบตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น เนื้อหาตามประกาศสอบตามประกาศสอบ ในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ

 1. แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน (472 หน้า)
 2. แบบไฟล์ PDF สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
 3. แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
 4. เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 5. มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 6. เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 7. แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
 8. ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบเนื้อหาและราคา

01.แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
02. แบบหนังสือ 685 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03.แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 705 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ
**แบบหนังสือเลขพัสดุจะส่งของ SMS เบอร์ลูกค้าในวันถัดไป หรือตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่นี้

สั่งชื้อได้ที่
1. สั่งชื้อผ่าน LINE : @dokkooon (มี@ด้านหน้าด้วย)
หรือ คลิกที่นี้ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
2. สั่งชื้อผ่านระบบ
  ⭕️ เลือกรูปแบบ ⭕️  หยิบใส่ตะกร้า ตามขั้นตอนระบบ (ชำระผ่านบัตรได้ ชำระแบบโอนผ่านบัญชีได้)
3. สั่งชื้อแบบชำระเงินที่ปลายทาง แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อลูกค้า  ผ่านแชทได้เลย


(ตัวอย่างแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น หน้า 287 พร้อมเฉลย)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

1. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก.วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค.เมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ง.เมื่อพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในการดํารง ตําแหน่งกี่ปี
ก.4 ปี ติดต่อกัน 2 วาระ
ข.4 ปี และอาจได้รับคับเลือกอีก
ค.4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
ง.4 ปีวาระเดียว

4. ใครมีหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.ปลัดจังหวัด
ค.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. อายุไม่ต่ำากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
ข. มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
ค. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ง. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา

6. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจํานวนกี่คน
ก.12 คน
ข.14 คน
ค.16 คน
ง.18 คน

7. ข้อใดไม่ใช่ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด
ก.ด้านการบริหารงานบุคคล
ข.ด้านการบริหารงานท้องถิ่น
ค.ด้านกฎหมาย
ง.ด้านการบริหารและการจัดการ

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 จาก 2 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดตใหม่ล่าสุด สำหรับเตรียมสอบปี 2564

 2. parich suriya

  จบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหา ข้อสอบ เฉลย

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *